Gweithgareddau Rhyngweithiol

Pobl i siarad â nhw:

John Knight, Athro Cyswllt - Coleg Y Gwyddorau Dynol Ac Iechyd

Mae John yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau John.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Sophie Cunningham, Uwch-ddarlithydd mewn Bydwreigiaeth – Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae Sophie yn derbyn canmoliaeth wresog gan ei myfyrwyr. Caiff ei disgrifio fel unigolyn sy’n hawdd mynd ati, sy’n llawn anogaeth ac sy’n gefnogol, sy’n frwdfrydig am bob agwedd ar fydwreigiaeth ac sy’n ‘ysbrydoledig’. Dywedodd un myfyriwr ei fod wedi bod yn fraint i gael ei addysgu ganddi.’Disgrifiwyd hi gan fyfyriwr arall a enwebodd hi fel ‘darlithydd ymroddedig ac ysbrydoledig, â brwdfrydedd amlwg am ei gyrfa fel bydwraig, ond hefyd am rannu ei harbenigedd, ei gwybodaeth a’i phrofiad ac, wrth wneud hynny, helpu ei myfyrwyr i fod y bydwragedd gorau y gallent fod.’

Mae Sophie yn disgrifio ei hymagwedd yma:

“Yn y rhan fwyaf o’m gwaith addysgu, rwy’n ceisio ‘meddwl y tu allan i’r bocs’, ac yn aml byddaf yn defnyddio ffyrdd mwy ymarferol o gyflwyno’r un wybodaeth er mwyn osgoi defnyddio PowerPoint!
Enghraifft o hyn fyddai profion gwaed a gwerthodd lle lluniais i gêm i fyfyrwyr baru’r profion perthnasol â’r gwerthodd cywir, gan gynnwys y poteli gwaed y byddant yn eu defnyddio pan fyddant yn ymarfer.
Fy mwriad yw gwneud popeth yn hwyl ac ennyn diddordeb a symud ymhlith y myfyrwyr!
Wrth inni rannu arfer da yn ein tîm, yn yr hirdymor mae pawb yn ymdrechu i fod yn fwy creadigol ac arloesol yn eu haddysgu lle bynnag y bo modd.”


< Cynwysoldeb | Niferoedd Mawr o Fyfyrwyr >

css.php