Dangos y Drefn o Rannu Cyfrifoldebau Rhanddeiliaid

Mae gan bob un o’r rhanddeiliaid mewnol gyfrifoldeb penodol yn y broses o datblygu Rhaglen gyda Phartner/ rhaglenni cydweithredol:

Y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Pwyllgor(au): Y Bwrdd Rheoli Rhaglenni, y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol, y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni, y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd, y Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd a’r Pwyllgor Cynghori Academaidd

Yn gyfrifol am:

 • Cymeradwyaethau (partneriaid a rhaglenni trwy bwyllgorau priodol);
 • Ymholiadau Diwydrwydd Dyladwy ar gynigion cyfnewid;
 • Craffu gan y BPC ar drefniadau cydweddu;
 • Goruchwylio/ gwirio ymholiadau diwydrwydd dyladwy;
 • Asesu Risg;
 • Fframwaith ac adolygiad ansawdd y Brifysgol;
 • Sicrhau Ansawdd Academaidd;
 • Adolygiadau Ansawdd;
 • Rheoli Prosiectau (ar y cyd â’r UCaPhS, fel y bo angen);
 • Cynorthwyo Colegau/Ysgolion i ddatblygu rhaglenni, gyda rheoliadau a.y.b.;
 • Atal rhaglenni a’u tynnu’n ôl;
 • Llunio prosesau wedi’u disgrifio’n eglur.

Y Coleg/Ysgol

Pwyllgor(au): Pwyllgor Dysgu ac Addysgu a Phwyllgor Ymchwil y Coleg

Yn gyfrifol am:

 • Cwblhau ffurflenni asesu risg rhagarweiniol ar gyfer cynigion cyfnewid myfyrwyr;
 • Cwblhau ffurflen cynigion cyfnewid myfyrwyr newydd ar gyfer cynigion a arweinir gan golegau;
 • Sicrhau bod Pwyllgor Dysgu ac Addysgu/ Ymchwil y Coleg/Ysgol (fel y bo’n briodol) yn cefnogi’r bartneriaeth arfaethedig;
 • Llunio a chynnal Llawlyfr i Fyfyrwyr;
 • Cynnal ymweliad â safle’r partner arfaethedig;
 • Cwblhau adroddiad ar yr ymweliad â’r safle a’i gyflwyno i’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd;
 • Cael CVs ar gyfer staff addysgu perthnasol y partner arfaethedig a chael cymeradwyaeth gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg (trefniadau breiniol a threfniadau dilysu);
 • Cynnal cyswllt â’r partner arfaethedig ynghylch creu adroddiad blynyddol (templed ar gael);
 • Penodi Tiwtor Cyswllt (gan ddibynnu ar y math o gydweithio);
 • Sefydlu Cyd-fwrdd Astudiaethau, gan ddibynnu ar y math o gydweithio;

Enwebu myfyriwr i eistedd ar y panel cymeradwyo.


Partner Cydweithredol

Yn gyfrifol am:

 • Nodi pwy yn y darpar bartner sydd ag awdurdod i gymryd rhan mewn negodiadau a gwneud penderfyniadau swyddogol;
 • Ymateb i ymholiadau diwydrwydd dyladwy a darparu dogfennau ategol pan ofynnir;
 • Cynnal cyswllt â’r Coleg/Ysgol ynghylch creu adroddiad blynyddol (templed ar gael);
 • Cynnal cyswllt â’r SDRh ar gyfer trefniadau cyfnewid myfyrwyr;
 • Cynnal cyswllt â’r GPA ar gyfer trefniadau cydweithredol eraill.

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd (GPA)

Pwyllgor(au): Y Bwrdd Rheoli Rhaglenni, y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol a’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni

Yn gyfrifol am:

 • Cynnal cyswllt â’r tîm marchnata a’r SDRh i adnabod cysyniadau a chyfleoedd;
 • Ymweliadau â Safleoedd ac adroddiadau;
 • Cynorthwyo colegau gyda chynigion;
 • Gweithio gyda cholegau i lunio achos busnes;
 • Cynnal ymholiadau Diwydrwydd Dyladwy;
 • Cynnal cyswllt â’r Gwasanaethau Cyfreithiol parthed contractau;
 • Cynnal cyswllt â’r Adran Gyllid parthed ffioedd;
 • Creu trefn Rhannu Cyfrifoldebau;
 • Rheoli Cyd-ddoethuriaethau;
 • Cynnal data partneriaid ar y gronfa ddata PC;
 • Rheoli perthnasoedd â phartneriaid;
 • Adnabod cyfleoedd ar gyfer cyllid;
 • Coladu/cefnogi’r broses Adolygiad Blynyddol o Berfformiad.

Y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (GYYA)

Yn gyfrifol am:

Datblygu Ymchwil:

 • Dod o hyd i gyllid;
 • Datblygu Cynigion;
 • Cyflwyno Cynigion;
 • Dyfarniad/ Grant.

Gwasanaethau Prosiect:

 • Cefnogi Prosiectau;
 • Dirwyn Prosiectau i Ben;
 • Masnacheiddio.

Y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol, gan gynnwys Llywodraethu, Cydymffurfio a Chyfreithiol

Pwyllgorau: Y Senedd

Yn gyfrifol am:

 • Anfon deddfwriaeth a chanllawiau’r UKVI;
 • Anfon deddfwriaeth a chanllawiau’r Awdurdod Cystadlaethau a Marchnadoedd;
 • Anfon deddfwriaeth a chanllawiau GDPR

Y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (SDRh)

Pwyllgor(au): Y Grŵp Rheoli Strategol Rhyngwladol a’r Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol

Yn gyfrifol am:

 • Symudedd Myfyrwyr
 • Marchnata a recriwtio cyfleoedd symudedd myfyrwyr;
 • Cyrraedd targedau;
 • Trefniadau cydweddu;
 • Cynnal trefniadau symudedd a chyfnewid myfyrwyr cywir; data cytundebau ar y gronfa ddata PC;
 • Cytundebau cyfnewid;
 • Myfyrwyr cyfnewid ac astudio dramor sy’n Dod i Mewn ac yn Mynd Allan;
 • Cynnal cyswllt â Chydlynwyr Academaidd;
 • Monitro gweithgareddau cyfnewid;
 • Rhestr Wylio o drefniadau cyfnewid.

Gellir cael y ffurflenni bob gan y Gwasanaethau Quality Academaidd: collaborative@swan.ac.uk.

 

< Datblygu Rhaglen gyda Phartner (Rhaglenni Cydweithredol) | Diffiniadau >

css.php