Datblygu Rhaglen gyda Phartner (Rhaglenni Cydweithredol)

Gall y gwaith o sefydlu partneriaeth gydweithredol newydd gynnwys nifer o randdeiliaid mewnol (gweler y tabl isod), gan ddibynnu ar natur y cydweithio. Rhaid i’r holl bartneriaethau cydweithredol arfaethedig gael cefnogaeth Pwyllgor Dysgu ac Addysgu neu Bwyllgor Ymchwil y Coleg, fel y bo’n briodol, cyn y gall y cynnig symud ymlaen i ystyriaeth sefydliadol.

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn cydweithio’n agos gyda’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd, y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi a Thîm Gwasanaethau Cyfreithiol y Brifysgol i gynorthwyo Colegau ac Ysgolion i ddatblygu, cymeradwyo ac adolygu partneriaethau cydweithredol.

Mae’r canlynol yn Dangos y Drefn o Rannu Cyfrifoldebau Rhanddeiliaid:

Rhaid i gynigion gyda phartneriaid cydweithredol gwblhau’r prosesau ychwanegol canlynol hefyd:

  • Datganiad o Ddiddordeb
  • Diwydrwydd Dyladwy ar bartner(iaid)
  • Adroddiad ar Ymweliad â’r Safle
  • Asesiad Risg
  • Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth
  • Cytuno ar Faterion Ariannol, Cyfreithiol a Rheoleiddiol
  • Memorandwm Cytundeb
  • Cymeradwyo Rhaglenni

 

< Y Cam Cymeradwyo: Ar ôl Cymeradwyo | Dangos y Drefn o Rannu Cyfrifoldebau Rhanddeiliaid >

css.php