Gohirio Rhaglen neu Dynnu Rhaglen yn ôl

Adolygir portffolio rhaglen Coleg/Ysgol o leiaf bob blwyddyn gan y Brifysgol, drwy’r broses Adolygiad Blynyddol o Bortffolios, i wneud yn siŵr eu bod yn ddichonadwy. Fodd bynnag, efallai y bydd Colegau/Ysgolion am ohirio rhaglenni neu eu tynnu’n ôl am resymau eraill, gan gynnwys newidiadau i arbenigedd staff, nifer bach o fyfyrwyr wedi’u recriwtio a heriau wrth reoli’r rhaglen er mwyn bodloni disgwyliadau myfyrwyr.

Defnyddir y system Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni (PAM) i gyflwyno ceisiadau ar gyfer gohirio rhaglenni a thynnu rhaglenni’n ôl, ac yna gyflwynir y rhain i’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni i’w cymeradwyo. Bydd y system yn nodi a oes myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y rhaglen, neu a oes darpar ymgeiswyr/gynigion, er y cynghorir i chi gysylltu â’r Tîm Derbyn Myfyrwyr.

Pan fydd myfyrwyr wedi’u cofrestru ar gyfer y cwrs, bydd yn rhaid i chi gwblhau a chyflwyno Cynllun Rheoli Profiad y Myfyrwyr i sicrhau y cynhelir profiad y myfyrwyr yn ystod adeg gohirio’r rhaglen neu, os yw’n cael ei thynnu’n ôl, i sicrhau na fydd colled o ran adnoddau neu gymhelliad i gyflwyno profiad ardderchog i fyfyrwyr wrth i’r rhaglen ddod i ben.

Sylwer:bod tynnu rhaglen yn ôl yn derfynol ac, unwaith mae’n cael ei thynnu’n ôl, nid oes modd diddymu’r penderfyniad hwn. Pe baech am ailsefydlu rhaglen a dynnwyd yn ôl, byddai’n rhaid i chi ddilyn y broses o Ddatblygu Rhaglen Newydd.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth neu eglurder arnoch, e-bostiwch academicprogrammes@abertawe.ac.uk.


Camau Gweithredu Gofynnol:
  • Rhaid cwblhau a chyflwyno’r ffurflen gais ar y system Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni
  • Rhaid cwblhau a lanlwytho cynllun rheoli profiad y myfyrwyr, mewn achosion lle bydd myfyrwyr wedi’u cofrestru o hyd ar raglenni yr effeithir arnynt.

Rheoli Rhaglen a Ohiriwyd

Gellir gohirio rhaglenni fesul sesiwn yn unig er mwyn eu hatal rhag dirywio yn y portffolio heb recriwtio myfyrwyr. Ystyrir yr holl raglenni a ohirir bob blwyddyn drwy broses yr Adolygiad Blynyddol o Bortffolios (o ran eu dichonolrwydd) a phroses yr Adolygiad Blynyddol  Raglenni (o ran eu hansawdd academaidd) i sicrhau yr erys y portffolio’n gyfredol. Nodir unrhyw raglen a ohirir am fwy na dwy sesiwn academaidd yn olynol gan y Bwrdd Rheoli Rhaglenni ac adroddir amdani i’r Colegau/Ysgolion, gan argymell y dylid ei hail-ddechrau (lle y bo’n briodol) neu ei thynnu’n ôl.

Er mwyn ymestyn cyfnod gohirio rhaglen am fwy nag un sesiwn academaidd, bydd angen i Golegau/Ysgolion a/neu Gyfarwyddwyr Rhaglenni ddarparu rhesymeg ar gyfer cynnal y cyfnod gohirio drwy broses yr Adolygiad Blynyddol o Bortffolios.  Fel arfer, caniateir gohirio rhaglen am gyfnod hwyaf o ddwy sesiwn academaidd gan ei bod hi’n bosib na fydd y rhaglen yn gyfredol mwyach. 


Ail-ddechrau Rhaglen a Ohiriwyd

Gellir ail-ddechrau rhaglenni a ohiriwyd am un sesiwn drwy broses yr Adolygiad Blynyddol o Bortffolios a/neu’r Adolygiad Blynyddol o Raglenni. Lle bydd angen ail-ddechrau rhaglen, dylech chi sicrhau bod hyn wedi’i nodi yn ymateb y Coleg/Ysgol i’r Adolygiad Blynyddol o Bortffolios a bod y rhaglen berthnasol wedi’i chyfeirnodi a’i hadolygu i’w hail-ddechrau yn yr Adolygiad Blynyddol o Raglenni.

Rhaid i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni adolygu rhaglenni a ohiriwyd am ddwy sesiwn neu fwy cyn iddynt gael eu cyflwyno i wneud yn siŵr bod y cynnwys yn gyfredol ac i sicrhau ansawdd profiad y myfyrwyr. Dylid gwneud newidiadau y mae eu hangen ar y rhaglen yn unol â’r broses safonol ar gyfer Diwygio Rhaglen Bresennol.


Camau Gweithredu Gofynnol:
  • Gwnewch yn siŵr bod y rhaglen a nodir i’w hail-ddechrau wedi’i nodi yn ymateb y Coleg/Ysgol i’r Adolygiad Blynyddol o Bortffolios
  • Mae’n rhaid i chi gwblhau proses yr Adolygiad Blynyddol o Raglenni
  • Dylech chi ddiweddaru Manyleb y Rhaglen a chwblhau diwygiadau i ffurflen y rhaglen bresennol (lle y bo’n berthnasol) a’u cyflwyno i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni i’w hadolygu ar gyfer rhaglenni a ohiriwyd am ddwy flynedd neu fwy).

 

< Diwygio Rhaglen Astudio Bresennol | Adolygiad Ansawdd >

 

css.php