Cam Adolygu

Mae gwelliant parhaus wrth wraidd ethos Prifysgol Abertawe.
Mae Prifysgol Abertawe’n adolygu ei chwricwlwm yn barhaus. Cynhelir prosesau monitro a gwerthuso mewn perthynas â’r holl ddarpariaeth. Yn ogystal â’r Adolygiad Blynyddol o Raglenni a gynhelir gan y Colegau/Ysgolion, ac a oruchwylir gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, adolygir rhaglenni astudio’n gyson â chymorth y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd. Mae’r broses hon yn seiliedig ar risgiau ac mae’n arwain at wella parhaus.

Gall monitro rhaglenni’n barhaus arwain at ddiwygiadau. Gall diwygio gynnwys mân ddiwygiadau neu ddiwygiadau mawr i fodiwlau, dileu, disodli neu ychwanegu modiwlau newydd at raglenni.

Amlinellir yr Adolygiad Blynyddol o Bortffolios yn fanwl yn adran y broses Adolygu Ansawdd.

Yn ogystal â hyn, caiff y prosesau llunio, datblygu a chymeradwyo eu hadolygu a’u gwella’n gyson.

Mae Cam Adolygu’r broses hon yn cyd-fynd ag Egwyddor Arweiniol 7 ar gyfer Llunio a Datblygu Cyrsiau fel yr amlinellir yn y Cyngor a’r Arweiniad sy’n gysylltiedig â Chôd Ansawdd ASA y DU.

Hefyd, mae Prifysgol Abertawe’n sicrhau bod yr holl staff academaidd, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill yn datblygu a’u bod yn cael eu cefnogi. Mae’r agwedd hon yn cyd-fynd ag Egwyddor Arweiniol 5 ar gyfer Llunio a Datblygu Cyrsiau fel yr amlinellir yn y Cyngor a’r Arweiniad sy’n gysylltiedig â Chôd Ansawdd ASA y DU.

< Datblygu neu Ddiwygio Rhaglen Ymchwil | Diwygio Rhaglen Astudio Bresennol >

css.php