Cam y Cynnig

artifact

Unwaith y bydd y cysyniad wedi’i gymeradwyo ac mae’r Wybodaeth am y Farchnad yn nodi marchnad ffafriol, y cam nesaf yw cwblhau cynnig llawn am raglen gan ddefnyddio’r system Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni ar-lein (PAM). Yn y lle cyntaf, dylech chi e-bostio’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd i lunio’r rhaglen amlinellol a chael peth hyfforddiant a chymorth cychwynnol o ran defnyddio’r system os yw’n newydd i chi. Bydd hyn yn helpu i wneud yr holl broses yn haws gan y gallwn sicrhau bod gennych y gosodiadau cywir ar gyfer eich rhaglen o’r cychwyn.

Dylai Colegau/Ysgolion gwblhau’r wybodaeth angenrheidiol yn y System Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni (PAM) sy’n canolbwyntio’n bennaf ar yr achos busnes, gan gynnwys y rhesymeg, y dichonoldeb a’r twf rhagweledig, y gofynion o ran adnoddau a’r ffioedd dysgu. Rhaid nodi’r holl ddatblygiadau yng Nghynllun Busnes y Coleg/Ysgol neu, fel arall, bydd angen eu cymeradwyo gan Bennaeth y Coleg/Ysgol a Rheolwr Cyllid y Coleg/Ysgol i sicrhau y gellir cynnwys y datblygiad yn ymagwedd y Cynllun Busnes.

Ceir mynediad at system PAM drwy fewngofnodi i’r fewnrwyd a dewis Academic Records > Courses > PAM. Unwaith y ceir cymeradwyaeth gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/Ysgol, rhaid i’r Tîm Cynnig gyflwyno achos i’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni.

Os caiff y cynnig ei gymeradwyo fel y gellir ei ddatblygu’n llawn, caniateir i Golegau/Ysgolion restru’r rhaglen newydd ar dudalen Yn Dod Yn Fuan y Brifysgol. Fel arfer, nid yw’r Brifysgol yn cymeradwyo gweithgareddau marchnata neu recriwtio ffurfiol yn ystod y cam hwn er mwyn cydymffurfio â chyfraith defnyddwyr a chanllawiau’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA). Fodd bynnag, mae’r ymagwedd ‘Yn Dod Yn Fuan’ yn galluogi colegau/ysgolion i hyrwyddo’r rhaglen i ddarpar ymgeiswyr cyn i’r rhaglen gael cymeradwyaeth lawn, gan eu galluogi i fynegi diddordeb yn y rhaglen newydd ond ni wneir cynigion ffurfiol.

Yn ystod y cam hwn, bydd y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn llunio Cynllun Cyflwyno Rhaglenni i gefnogi datblygiad y rhaglen nes iddi gael ei chwblhau.


Camau Gweithredu sy’n Ofynnol:
  • Creu cynnig newydd ar y system PAM
  • Cwblhau’r adrannau a lanlwytho Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad
  • Sefydlu unrhyw ofynion o ran adnoddau o fewn Cynllun Busnes y Coleg
  • Ceisio cymeradwyaeth gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu/Ymchwil y Coleg
  • Cyflwyno i’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni

< Cam Gwybodaeth am y Farchnad | Cam Datblygu >

 

css.php