Tîm Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni

Mae’r
Tîm Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni yn arbenigo mewn datblygu rhaglenni a phortffolios, a chymeradwyo rhaglenni astudio, eu rheoli’n barhaus a sicrhau eu hansawdd, gan sicrhau y gall y Brifysgol gynnig portffolio arloesol sy’n seiliedig ar y farchnad i fyfyrwyr gyda sicrwydd ansawdd dysgu, addysgu a phrofiad myfyrwyr.

Jenny Hann

Jenny Hann: Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd: Dylunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni

Manylion Cyswllt: 01792 (29) 4698

Cyfrifoldebau: Dylunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni


Amdanaf i:

Hyfforddodd Jenny fel dylunydd diwydiannol ym Mholytechnig Wolverhampton a Birmingham, ac yna weithio mewn diwydiant yng Nghanolbarth Lloegr cyn cychwyn ei gyrfa academaidd. Gan ddechrau ym Mhrifysgol Coventry (a oedd yn Bolytechnig ar y pryd) ym 1989 fel Darlithydd Dylunio Diwydiannol, gweithiodd Jenny ei ffordd drwy’r system a dod yn Bennaeth Dylunio Diwydiannol a oedd yn cynnwys y rhaglenni dylunio ceir a thrafnidiaeth byd-enwog. Yn 2005, gweithiodd Jenny am gyfnod byr ym Mhrifysgol De Montfort ac yna Brifysgol Sheffield Hallam am dair blynedd cyn dechrau swydd fel Pennaeth yr Adran Dylunio ac yna Bennaeth yr Ysgol Dylunio, Peirianneg, Ffasiwn a Thechnoleg ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd. Pan gyfunodd Casnewydd â Phrifysgol Morgannwg yn 2013, penderfynodd Jenny newid cyfeiriad ac aeth i weithio yng Ngholeg AU yng Ngholeg Weston lle bu’n arweinydd HER a TEF fel Cyfarwyddwr AU Cynorthwyol: Cwricwlwm ac Ansawdd. Mae Jenny yn ymroddedig i ansawdd ac mae’n frwdfrydig dros ddatblygu rhaglenni. Mae hyn wedi bod yn ganolog i’w gyrfa ers 1989. Mae Jenny yn Adolygydd Ansawdd a Safonau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer OfS ac mae wedi cymryd rhan yng nghynllun peilot pynciol TEF fel aelod o Banel y Celfyddydau. Fel dylunydd, mae Jenny yn mwynhau datrys problemau a gweithio mewn timoedd amlddisgyblaethol.


Tom Hennessy

Tom Hennessy: Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd: Datblygu a Rheoli Rhaglenni     

Manylion Cyswllt: 01792 (29) 5579

Cyfrifoldebau: Rheoli, Adolygu, Datblygu a Chymeradwyo Rhaglenni; Swyddog dylunio a datblygu systemau a Swyddog Ymgysylltu Coleg ar gyfer Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Choleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau.


Amdanaf i:

Mae Tom wedi bod ym Mhrifysgol Abertawe ers 2015 a dechreuodd fel Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr yn MyUniHyb. Arweiniodd diddordeb cynyddol mewn data, systemau a dadansoddi busnes at secondiad 6 mis o hyd yn y Gwasanaethau Sicrhau Ansawdd yn haf 2018, gyda ffocws ar adolygu a gwella gallu rheoli gwybodaeth y swyddfa. Fel Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd, mae hefyd yn gyfrifol am gefnogi datblygiad rhaglenni newydd a gwella cwricwlwm cyffredinol y Brifysgol. Mae Tom yn gweithio gyda Phennaeth y Gwasanaethau Sicrhau Ansawdd i gefnogi Bwrdd Rheoli Rhaglenni’r Brifysgol yn fwy effeithiol, ac mae’n Swyddog Ymgysylltu Coleg ar gyfer Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.


< Tîm Rheoli | Tîm Ymgysylltu Allanol >

css.php