Talu Ffioedd a Threuliau

Mae Arholwyr Allanol rhaglenni a addysgir yn derbyn ffi unwaith y byddant yn cyflwyno adroddiad diwedd blwyddyn gan ddefnyddio system ar-lein y Brifysgol. Sylwer bod yn rhaid i Arholwyr Allanol gyflwyno ffurflen hawlio wedi’i llofnodi, oherwydd na chaiff y ffi ei thalu’n awtomatig.

Mae Adran Gyllid y Brifysgol yn prosesu ffioedd oddeutu’r 15fed o bob mis. Fodd bynnag, i fodloni’r dyddiad cau hwn, rhaid cwblhau a chyflwyno’r holl ffurflenni hawlio erbyn 21 y mis blaenorol er mwyn prosesu’r taliad y mis canlynol. Sylwer bod yn rhaid i chi fod wedi cwblhau gwiriadau Hawl i Weithio yr UKVI cyn y gellir talu ffi.


Talu Treuliau

Cyflwynwch eich ffurflen ffioedd/treuliau wedi’i llofnodi naill ai’n electronig (os nad oes gennym unrhyw dreuliau) neu gyda’r derbynebau treuliau i’r:

Gwasanaethau Ansawdd Academaidd
Gwasanaethau Academaidd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

externalexaminers@swansea.ac.uk.

Gofynnir yn garedig i Arholwyr Allanol gadw copi o dderbynebau a gyflwynir. Sylwer y gellir hawlio treuliau derbyniedig cyn cyflwyno adroddiad.


Cyfrifo ffioedd

Ar gyfer Arholwyr Allanol sy’n dechrau eu dyletswyddau o sesiwn 2018/19 ymlaen:

Mae strwythur bandio ffioedd diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Arholwyr Allanol rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig a addysgir sy’n dechrau ar eu cyfnod yn y swydd o sesiwn 2018-19, fel y manylir yn y tablau isod:

Arholwyr Allanol Rhaglenni Israddedig

BAND Cyfanswm y Modiwlau Ffi Safonol
A 1 £200
B 2-6 £350
C 7-14 £450
Ch 15-22 £550
D 23-29 £650
Dd 30+ £750 (uchafswm y ffi)

Arholwyr Allanol Rhaglenni Ôl-radd a Addysgir

BAND Cyfanswm y Modiwlau * Ffi Safonol
A 1 £250
B 2-10 £450
C 11-19 £650
Ch 19+ £750 (uchafswm y ffi)

*Sylwer, bod pob modiwl traethawd hir yn cyfrif fel pum modiwl pan gyfrifir y ffi.

Ar gyfer Arholwyr Allanol sydd â chontractau a ddechreuodd cyn sesiwn 2018-19 – bydd y strwythur ffioedd canlynol yn parhau i fod mewn grym:

Pan gyflwynir yr adroddiad, y ffi leiaf fydd £250, ac ychwanegir swm sy’n cynrychioli llwyth y myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn ar gyfer y modiwlau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen.

Er mwyn cyfrifo’r ffi, bydd angen yr wybodaeth ganlynol:

Cyfradd Credyd y Modiwl ÷ Nifer y Myfyrwyr x £3 = cyfanswm y ffi ar gyfer y modiwl

Gwerth Credyd Pwysoliad y Credyd
10 1/12
15 1/8
20 1/6
30 1/4
40 1/3
50 1/2.4
60 1/2

Enghraifft:

11 modiwl gwerth 20 credyd gyda 170/6 o fyfyrwyr wedi cofrestru =
28
Ac: 1 modiwl gwerth 60 credyd gyda 4/2 myfyriwr wedi cofrestru = 2
Cyfanswm = 30
Cyfanswm y ffioedd ar gyfer y modiwlau:30 x £3= £90
Ffi = £250
CYFANSWM Y FFI = £340

Ffi uchaf: £750.  Os bydd y ffi yn uwch na hyn, cysylltir â’r Coleg/Ysgol i ofyn iddynt benodi Arholwr Allanol ychwanegol i rannu’r llwyth gwaith.

Ym mhob achos, caiff ffioedd eu talu ar ôl cyflwyno adroddiad blynyddol yn unig.

Mae’r ffi hon wedi’i phennu am gyfnod y penodiad, oni bai fod gwaith ychwanegol yn cael ei gyflawni. Gallai fod cynnydd canrannol cynyddrannol bob blwyddyn ddilynol (yn unol ag adolygiad blynyddol).


Ffioedd ar gyfer rhaglenni nyrsio a rhaglenni cysylltiedig

Telir y ffi ar ôl cyflawni’r gwaith. Mae’r Coleg yn cadw cofnod o’r gwaith a anfonir at yr Arholwr Allanol, a defnyddir hyn i gyfrifo’r ffi.

Y ffi leiaf yw £250, ac ychwanegir cyfanswm nifer yr aseiniadau/papurau/papurau arholiad, e.e. 1 – 15 = £10; 16 – 30 = £20; 31 – 45 = £30 ac i fyny, at y ffi leiaf o £250. Caiff y ffi hon ei chyfrifo bob blwyddyn.


Ffioedd ar Gyfer Modiwlau Annibynnol Ym Maes Nyrsio

Telir y ffi ar ôl cyflawni’r gwaith. Mae’r Coleg yn cadw cofnod o’r gwaith a anfonir at yr Arholwr Allanol, a defnyddir hwn i gyfrifo’r ffi.

Y ffi leiaf yw £150, a chyfanswm nifer yr aseiniadau/papurau/papurau arholiad. Wedyn, cyfrifir y ffi fel uchod.


Ffioedd ar Gyfer Rhaglenni Ôl-radd a Addysgir

(gan gynnwys Diplomâu Ôl-radd a thystysgrifau Ôl-radd, heb gynnwys yr MA mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith)

Y ffi leiaf yw £175, ac yn ategol at hyn y mae swm sy’n cynrychioli llwyth y myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn ar gyfer y modiwlau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen.

Mae’r ffi ar gyfer cyrsiau Meistr a Addysgir fel a ganlyn:

Rhan Un
£15 am bob myfyriwr amser llawn neu £7.50 am bob myfyriwr rhan-amser a thâl cadw
Cyfrifir y ffi bob blwyddyn (y ffi uchaf yw £750).
Am bob traethawd estynedig a safonir: £25.


Ffioedd ar Gyfer y Rhaglen MA mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith (MALT)
Mae gan y rhaglen hon ddull talu gwahanol i’r holl raglenni Meistr eraill a Addysgir. Mae holl Arholwyr Allanol MALT yn rhannu’r rhaglen, felly rhaid rhannu’r ffi, gyda’r Arholwr Allanol cyffredinol yn cael y brif gyfran. Mae’r Coleg yn ein cynghori ar swm cymesur y gwaith.

Ffioedd am fod yn Brif Arholwr Allanol

Cyfanswm y ffi ar gyfer y Prif Arholwr Allanol (heblaw am yr MBBCh) yw £250.

Mae Arholwyr Allanol GEM MBBCh yn derbyn isafswm ffi o £250.00 ynghyd â thaliad ychwanegol yn seiliedig ar faint o waith a welir mewn sesiwn academaidd (ar draws pob lefel y rhaglen).  Telir y ffi  bob blwyddyn ar ôl derbyn adroddiad blynyddol a ffurflen hawlio.

Ar gyfer Prif Arholwyr Allanol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, cyfrifir unrhyw waith ychwanegol fel yr uchod yn yr adran ar ffioedd ar gyfer rhaglenni Nyrsio a rhaglenni cysylltiedig.


 

< Adroddiadau’r Arholwyr Allanol | Canllawiau ar gyferTrefniadau Dwyochrog ar gyfer Arholi Allanol >

css.php