Tîm Rheoli

Arweinir tîm y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd gan Mr Phil Maull a Mrs Ceri Penhale, sydd gyda’i gilydd yn meddu ar gyfoeth o brofiad Sicrhau Ansawdd yn y sector Addysg Uwch.

 Ceri Penhale a Phil Maull

Phil Maull: Pennaeth Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Ffon: 01792 (60) 6855

Email: p.g.maull@swansea.ac.uk

Meysydd Cyfrifoldeb: Mae Phil yn arwain y tîm Gwasanaethau Ansawdd Academaidd gan sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd ac yn cael effaith, yn unol â chynllun strategol y Brifysgol. Mae Phil yn goruchwylio gwaith sicrhau a gwella ansawdd, Dylunio, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni, Ymgysylltu Allanol a rheoliadau. Mae Phil yn aelod o’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni gyda chylch gwaith penodol i sicrhau bod rhaglenni newydd i wella recriwtio’n cael eu cyflawni’n strategol.


Amdanaf Fi:

Dechreuodd Phil ei yrfa broffesiynol ym maes adwerthu, gan ddysgu egwyddorion craidd gwasanaeth gwych, a daeth â hyn i mewn i’r amgylchedd Addysg Uwch yn 2002, gan roi cymorth i sefydlu’r Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Treuliodd Phil 8 mlynedd yn yr Ysgol Feddygol yn sefydlu’r Tîm Cymorth Addysg fel y’i gelwir erbyn hyn ac yn gweithio ar ddarparu profiad eithriadol ar gyfer myfyrwyr meddygaeth i raddedigion, myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar draws pob maes o gyllid myfyrwyr i dderbyniadau, amserlennu a dysgu, addysgu ac asesu.

Wedyn symudodd Phil i’r Gofrestrfa Academaidd fel Swyddog Ansawdd, â gorchwyl penodol i wella profiad myfyrwyr a dylunio a chyflawni rhaglenni a chwricwla, gan arwain at ddatblygu Proses Ymgysylltu ar Brofiad Myfyrwyr arloesol a system Datblygu a Rheoli Rhaglenni newydd. Ar ôl cyfnod yn gweithio gyda’r Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol fel Rheolwr y Prosiect Profiad Myfyrwyr, penodwyd Phil yn Bennaeth y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn 2015, gan ddod â 13 blynedd o brofiad a syniadau i’r rôl, ac fe gyfunodd hyn â dulliau tra modern o amgylcheddau eraill, yn anad dim cwmnïau technolegol pwysig.


Ceri Penhale: Rheolwr Rheoliadau, Ansawdd a Safonau

Ffon: 01792 (60) 2271

Email: c.penhale@swansea.ac.uk 

Cyfrifoldebau Allweddol: Datblygu, gweithredu a rheolaeth weithredol barhaus ar bob agwedd ar sicrhau a gwella ansawdd rheoliadau a sicrhau bod disgwyliadau a safonau allanol yn cael eu cynnal ar draws y Brifysgol.

Mae Ceri wedi cael ei secondio i reoli prosiect adolygiad gwella ansawdd yr ASA a gynhelir ym mis Mawrth 2020.


Amdanaf Fi:

Ymunodd Ceri â Phrifysgol Abertawe yn 2010 fel Gweinyddwr Ansawdd yn y Swyddfa Ansawdd yn y Gofrestrfa Academaidd (y Gwasanaethau Academaidd bellach). Yn y rôl hon, roedd Ceri yn ysgrifennydd i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol, roedd yn gyfrifol am broses Adolygiad Rhaglenni Blynyddol (APR) y Brifysgol ac roedd yn gyfrifol am gynnal Adolygiadau Rhaglenni Cyfnodol ar draws y Brifysgol. Yn 2015 symudodd ceri i’w rôl bresennol fel Rheolwr Rheoliadau, Ansawdd a Safonau lle mae ganddi gyfrifoldeb rheoli am dîm y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, a chyfrifoldeb am ddatblygu ac arwain prosesau a pholisïau rheoliadau academaidd, sicrhau a gwella ansawdd y Brifysgol, yn ogystal â sicrhau safonau academaidd ar gyfer portffolio academaidd y Brifysgol.


 

Cwrdd â Thîm y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd | Tîm Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni >

css.php