Cam Datblygu

Unwaith y bydd y Bwrdd Rheoli Rhaglenni wedi cymeradwyo’r rhaglen i’w datblygu’n llawn, bydd angen i’r Coleg/Ysgol a’r Tîm Cynnig ddatblygu dogfen lawn y Cynnig am Raglen ar-lein ar y system Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni (PAM).

Yn ystod y cam hwn, dylai’r Tîm Cynnig ymgysylltu ag arbenigedd allanol lawn i gefnogi a chynghori’r tîm drwy’r broses academaidd o ddatblygu’r rhaglen. Os yw’r rhaglen yn newydd sbon, mewn cyferbyniad â rhaglen bresennol sy’n cael ei datblygu, dylid ymgysylltu ag Arbenigwr Pwnc Allanol a Chyflogwr i cefnogi datblygu’r rhaglen.

Dylid ymgysylltu â myfyrwyr o’r cam cysyniad; fodd bynnag, os nad ydych wedi ymgysylltu â hwy eto, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ymgysylltu â hwy’n llawn fel rhan o’r Tîm Cynnig o hyn ymlaen.

Rhaid i’r Cynnig gynnwys pob adran a nodir yn y templed cynnig, gan ganolbwyntio ar Ddysgu ac Addysgu, Cyflogadwyedd, Asesu ac Adborth, Profiad y Myfyrwyr ac elfennau allweddol eraill. Mae’n rhaid i’r Tîm Cynnig hefyd ddatblygu a lanlwytho’r dogfennau canlynol sy’n amlinellu strwythur y rhaglen:

 • Strwythur y Rhaglen/Map Taith y Myfyrwyr
 • Asesu ac adborth
 • Map y Cwricwlwm
 • Profformâu Modiwlau Cymeradwy a Diweddar ar gyfer yr holl fodiwlau (gan gynnwys modiwlau dewisol)

Fel rhan o’r broses o Ddatblygu Rhaglenni, rhaid i’r Tîm Cynnig ddatblygu a/neu adolygu’r holl fodiwlau sy’n rhan o’r rhaglen a chyflwyno’r rhain fel rhan o gynnig y rhaglen. Rhaid cwblhau pob modiwl gan ddefnyddio Profforma’r Modiwl, ac mae’n rhaid i bob un gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/Ysgol cyn ei gynnwys yn y cynnig. Unwaith y byddant wedi’u cwblhau, rhaid diweddaru’r modiwlau ar y system Llwybrau Rhaglenni/Rheolau Meysydd Llafur, y gellir ei chyrchu drwy’r cynnig PAM.

Mae’n rhaid i bob tîm sy’n cynnig rhaglenni newydd gwblhau ffurflen sy’n nodi a oes materion yn y rhaglen arfaethedig â goblygiadau ar gyfer cydymffurfiaeth Haen 4. Os oes materion mae angen rhoi sylw iddynt, er enghraifft, diffyg eglurder ynghylch cydymffurfiaeth â rheolau’r UKVI, fel arfer byddai’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni yn eu hamlygu fel amodau cymeradwyo. Lle bo angen, cyfeirir y timau dan sylw at y tîm Llywodraethu a fydd yn gallu cynghori ar sut gellir sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau’r UKVI. Os ydych yn diwygio rhaglen sydd eisoes yn bodoli, dylech hefyd ystyried cydymffurfiaeth â rheolau’r UKVI gan ddefnyddio’r un ffurflen.

Mae’r Canllawiau ar Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Modiwlau yn rhoi gwybodaeth lawn am ddatblygu modiwlau newydd.

Yn ystod y cam hwn, bydd yn rhaid i’r Tîm Cynnig a’r Coleg/Ysgol weithio’n agos gyda’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd ar raglenni, gan gynnwys partneriaethau cydweithredol. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses hon yn y Côd Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol ynghyd â’r Cwestiynau Cyffredin sy’n berthnasol i’r adran hon.

Mae Cam Datblygu’r broses yn cyd-fynd â’r DISGWYLIAD ANSAWDD

‘Mae’r cyrsiau wedi’u llunio’n dda, maent yn darparu profiad academaidd o ansawdd uchel i’r holl fyfyrwyr ac maent yn galluogi i gyflawniad myfyrwyr gael ei asesu’n ddibynadwy.’

Mae adborth gan randdeiliaid/ffynonellau allweddol ac ymchwil drawsddisgyblaethol yn galluogi datblygwyr i lunio cyrsiau astudio perthnasol ac arloesol. Gall ffynonellau adborth ar gyfer llunio cyrsiau gynnwys arbenigwyr mewnol ac allanol, darpar fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a rhai o’r gorffennol, cyflogwyr a Chyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol. Mae ymgorffori strategaeth asesu systematig, berthnasol ac ysgogol, sy’n galluogi bodloni deilliannau dysgu cyrsiau a modiwlau, yn ystyriaeth allweddol wrth lunio a datblygu cyrsiau hefyd.

Mae cam y broses yn cyd-fynd ag Egwyddor Arweiniol 3 a Egwyddor Arweiniol 4 ar gyfer Llunio a Datblygu Cyrsiau, fel yr amlinellir yn y Cyngor a’r Arweiniad sy’n gysylltiedig â Chôd Ansawdd ASA y DU.


Camau Gweithredu sy’n Ofynnol:
 •  Enwebu Aseswr Allanol/Arbenigwr Pwnc Allanol
 • Enwebu Cyflogw(y)r
 • Creu cynnig ar gyfer y rhaglen
 • Creu/diweddaru pob modiwl
 • Creu Llwybrau/Rheolau Maes Llafur y Rhaglen
 • Creu Strategaeth Asesu ac Adborth
 • Creu Map Cwricwlwm
 • Creu Strwythur y Rhaglen/ Map o Daith y Myfyriwr
 • Cwblhau prosesau cymeradwyo perthnasol ar gyfer unrhyw bartneriaid cydweithredol newydd
 • Cyflwyno’r Cynnig ar gyfer y Rhaglen i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg ar gyfer cymeradwyaeth fewnol derfynol
 • Cyflwyno’r Cynnig ar gyfer y Rhaglen i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni erbyn y terfyn amser a aseiniwyd fel carreg filltir ar gyfer y prosiect

< Cam y Cynnig | Cam Cymeradwyo >

css.php