Datblygu, Adolygiad a Gwella’r Modiwl

Gwybodaeth Bwysig
Beth yw Modiwl?

Set gynnil o ddysgu ac asesu yw modiwl, sy’n ffurfio blociau adeiladu rhaglen astudio. Caiff modiwlau eu mesur yn ôl credydau sy’n rhoi syniad o ba mor hir y bydd yn ei gymryd i fyfyriwr eu cwblhau, a faint o ymdrech fydd ei hangen. Diffinnir modiwlau yn ôl lefelau astudio’r Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch ac mae’n rhaid iddynt fod yn gymesur â lefel perfformiad ddisgwyliedig y myfyrwyr.

Beth yw'r Ffurflen Modiwl Newydd a Ble gallaf ddod o hyd i’r Ffurflen Modiwl Newydd?

Mae’r ffurflen modiwl yn ffynhonnell data allweddol i roi gwybodaeth i fyfyrwyr ac i sicrhau ansawdd. Defnyddir yr wybodaeth a ddarperir i lunio sail wybodaeth y modiwl yn y catalog modiwlau ar-lein, yn ogystal â sail yr wybodaeth a ddarperir i fyfyrwyr. Oherwydd bod modiwlau’n ffurfio blociau adeiladu rhaglenni, dylid cymryd gofal mewn Colegau/Ysgolion i sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn hygyrch i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd.

At hynny, gellir defnyddio’r system i weld a chwilio am ffurflenni modiwlau sydd wedi’u cadw, ar gyfer datblygu neu ddiwygio ar ôl eu hadolygu, yn ogystal â ffurflenni modiwlau sydd eisoes yn bodloni.

Rhaid cwblhau’r HOLL fodiwlau newydd, gan gynnwys y rhai hynny a gyflwynir gan bartneriaid cydweithredol, ar-lein drwy’r system ffurflenni modiwlau. Sicrhewch fod fersiynau blaenorol neu eiledol o’r templed modiwl yn cael eu dileu.

Mae’r Ffurflen Modiwl Newydd ar gael drwy ddangosfwrdd y System Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni ac yn uniongyrchol drwy’r fewnrwyd o darn Academic Records > Modules > Module Proforma (https://intranet.swan.ac.uk/coursemodules/proforma).

Beth yw’r System Cynnal a Chadw Modiwlau a sut Gallaf Ddod o hyd Iddi?

Unwaith y bydd modiwlau wedi’u cymeradwyo, mae angen eu hadolygu a’u diweddaru bob blwyddyn (gweler Adolygiad Modiwl).Dylid gwneud newidiadau neu ddiwygiadau drwy’r system cynnal a chadw modiwlau ar y fewnrwyd, a’u cymeradwyo gan y Bwrdd Astudiaethau perthnasol a Phwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/Ysgol.

Gellir mynd i’r system cynnal a chadw modiwlau drwy ddangosfwrdd y system Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni.

Beth os na Allaf gael Mynediad i’r Ffurflen Modiwl Newydd neu’r System Cynnal a Chadw Modiwl?

Os nad ydych yn gallu gweld na chael mynediad i’r templed modiwl, cysylltwch â gweinyddwr eich Coleg/Ysgol neu wneud cais i Ddesg Gymorth GGS i gael mynediad. Efallai y bydd eich Coleg/Ysgol yn mynnu bod pob modiwl yn cael ei gynnal a’i gadw gan staff gweinyddol, felly gwiriwch gyda’r gweinyddwr priodol yn eich Coleg/Ysgol?

Pwy sy’n Cymeradwyo Modiwlau Newydd neu rai sydd wedi’u Gwella?

Caiff modiwlau newydd neu rai sydd wedi’u gwella eu cymeradwyo gan y Coleg/Ysgol sy’n gyfrifol am eu cyflwyno, yn unol ag ansawdd a safonau diffiniedig y Brifysgol fel yr amlinellir yn y Côd Ymarfer ar gyfer Dylunio, Datblygu a Chymeradwyo Rhaglen Astudio Newydd. Rhaid i’r Bwrdd Astudiaethau perthnasol adolygu a chymeradwyo cynigion cyn eu cyflwyno i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/Ysgol i’w cymeradwyo’n derfynol.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar yr adrannau ‘Cymeradwyo Modiwlau Newydd’ a ‘Rheoli Gwelliannau.

Pa Wasanaeth a all fy Nghefnogi i Ddatblygu ac Adolygu Modiwlau?

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn rhoi cymorth ar gyfer pob agwedd ar y broses hon, a gellir cysylltu â’r gwasanaeth drwy e-bostio academicprogrammes@abertawe.ac.uk.


Datblygu Modiwlau Newydd
Creu Côd Modiwl Newydd

Figure 1.1

Pan fyddwch yn mynd i’r system Ffurflen Modiwl Newydd, byddwch yn gweld y sgrîn uchod (ffigur 1.1.).Dyma’r wybodaeth sylfaenol am y modiwl a fydd yn cael ei defnyddio i greu côd modiwl newydd ac yn eich galluogi i ddechrau creu eich modiwl newydd.

I ddechrau, dewiswch eich pwnc/adran o’r gwymplen gyntaf. Nesaf, dewiswch eich ymateb dangosydd/grŵp (gweler isod), eich lefel, blwyddyn academaidd i’w lansio a phryd rydych yn disgwyl addysgu’r modiwl. Yn olaf, sicrhewch eich bod yn rhoi teitl i’ch modiwl sy’n adlewyrchu’r cynnwys.

Ni fydd y system yn gweithio oni bai eich bod yn nodi gwerth yn y blwch ‘dangosydd/grŵp.’ Os nad oes angen llythyren benodol arnoch, dewiswch ‘-‘(llinell doriad) o’r gwymplen. Gallwch newid côd y modiwl yn unol â gofynion eich Coleg/Ysgol drwy ddewis llythyren o’r blwch ‘dangosydd/grŵp.’

Pan fyddwch wedi cwblhau’r meysydd perthnasol, bydd y system yn creu côd modiwl unigryw newydd yn awtomatig (gweler ffigur 1.2). Os oes gennych system y mae’n well gennych ei defnyddio i neilltuo codau modiwlau, gallwch wrthwneud y côd os yw’r côd yn unigryw ac yn cynnwys o leiaf 6 nodyn alffaniwmerig fel a ganlyn:  alffa (2), alffa neu ‘. Alffaniwmerig (lefel modiwl), rhifol (2), (e.e.MN-108).

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r meysydd, bydd blwch yn ymddangos yn y gornel dde isaf (gweler ffigur 1.2) a fydd yn caniatáu i chi gadw côd y modiwl.

Figure 1.2

Gweld Modiwl Presennol

I chwilio am fodiwl newydd sy’n cael ei ddatblygu a’i weld, dewiswch y maes pwnc i gael rhestr lawn o’r holl fodiwlau yn y maes hwnnw (gweler ffigur 1.1) neu nodi’r meini prawf chwilio yn ôl y cyfarwyddyd. Rhaid nodi pob maes er mwyn chwilio’n llwyddiannus. Trwy deipio llythrennau nodi’r maes pwnc (e.e.PM ar gyfer Meddygaeth) yn y blwch ‘côd modiwl,’ caiff y gwymplen ei llenwi gyda’r holl fodiwlau o’r maes pwnc hwnnw.

Gwybodaeth am y Modiwl

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r dudalen gyntaf a chadw côd eich modiwl, cewch eich cyfeirio at y sgrîn yn ffigur 2.1. Dyma’r man y byddwch yn mewnbynnu’r wybodaeth graidd am y modiwl.

Figure 2.1

Credydau

Trwy ychwanegu’r credydau a ddymunir, bydd y blychau ‘ECTS Credits’ a ‘Notional Hours’ yn cael eu llenwi’n awtomatig. Gellir golygu’r ‘Notional Hours’ â llaw gan ddefnyddio’r saethau ‘i fyny’ ac ‘i lawr’ i’r dde o’r blwch.  Caiff y ‘CQFW Level’ ei lenwi’n awtomatig hefyd.

Ystyr Amcan o Gyfanswm yr Oriau ?

Amcan o gyfanswm yr oriau yw cyfanswm yr oriau y byddai disgwyl i fyfyriwr dreulio yn cwblhau’r modiwl fel arfer. Caiff y rhain eu cyfrifo fel arfer drwy luosi gwerth y credydau gyda 10 a rhoi fframwaith ar gyfer cyflwyno’r modiwl. Amcangyfrif yw’r rhain yn hytrach na ffigurau terfynol.

Sawl awr Gyswllt y Dylwn i Gynllunio ar ei Gyfer?

Fel canllaw bras, mae oriau cyswllt fel arfer yn ddwbl gwerth y credydau ar gyfer y modiwl (gweler Tabl 1) e.e. ar gyfer modiwl ‘safonol’ 20 credyd a addysgir, gallai myfyrwyr ddisgwyl 40 awr gyswllt. Fodd bynnag, nid rheol safonol mo hon, a chyda disgwyliadau cynyddol myfyrwyr a’r syniad o ‘gwerth am arian,’ caiff Cydlynwyr Modiwlau eu hannog i sicrhau bod yr oriau cyswllt ar gyfer y modiwl yn briodol i’r pwnc a astudir, a bod hyn yn cael ei gyfleu’n glir i fyfyrwyr. Nid yw bellach yn ddigonol i rai rhaglenni gynnig cyswllt cyfyngedig ar y sail bod yn rhaid i fyfyrwyr ddarllen llawer.

Yn y gorffennol, mae’r arweiniad o ran oriau cyswllt wedi’i ddefnyddio i gyfyngu ar oriau cyswllt ac ni ddylai hyn fod yn wir os oes cydbwysedd rhwng oriau cyswllt a’r amser a roddir i fyfyrwyr gymhathu dysgu a pharatoi ar gyfer asesiad. 

Sut y Dylwn i Ddadansoddi’r Modiwl?

Yn ogystal â rhestru’r oriau cyswllt ffurfiol, dylech roi disgrifiad o sut caiff yr oriau sy’n weddill eu rhannu fel bod yr oriau tybiannol llawn yn cael eu dosbarthu’n briodol. Bydd hyn yn wahanol yn ôl y math o fodiwl a maes pwnc, ond caiff Cydlynwyr Modiwlau eu hannog i sicrhau bod rhywfaint o gysondeb ar draws y rhaglen ac ar draws y Brifysgol, i sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael gwerth am arian a phrofiad cadarnhaol a diddorol fel myfyrwyr.

Mae Tabl 1 yn dangos dosbarthiad oriau a awgrymir ar gyfer gwahanol fathau o fodiwlau ar gyfer modiwl 10 credyd arferol. Gellir allosod gwahanol gredydau o’r set ddata ddangosol hon.

Math o Fodiwl Credydau Oriau Cyswllt Dangosol Darllen/Astudio Preifat Paratoi ar gyfer Asesiadau Amcan o Gyfanswm yr Oriau
Modiwl sy’n seiliedig ar ddarlithoedd 10 20 50 30 100
Modiwl sy’n seiliedig ar astudio preifat dwys 10 15 60 25 100
Modiwl sy’n seiliedig ar waith ymarferol 10 50 20 30 100
Modiwl sy’n seiliedig ar brosiect/Traethawd hir 10 5 (isafswm) 95 100
Modiwl sy’n seiliedig ar y gweithle 10 20 50 30 100
Modiwl sy’n seiliedig ar ymholi 10 10 (isafswm) 70 20 100
Crynodeb o'r Modiwl

Dylai’r crynodeb o’r modiwl gynnwys trosolwg bras o’r modiwl, gan ddweud wrth fyfyrwyr yn gyflym yr hyn y gallant ei ddisgwyl ohono. Dyma’r ‘cyflwyniad i werthu’r modiwl,’ a chaiff ei gynnwys yn y catalog modiwlau i fyfyrwyr ddewis o’u plith. Fe’ch cynghorir i gadw’r crynodeb yn fyw – mae paragraff yn addas.

Nodiadau i’w Hargraffu (Arddangos) yn y Catalog

Rhoddir yr adran hon i alluogi Cydlynwyr Modiwlau i amlinellu  amodau neu ofynion arbennig ar gyfer y modiwl – e.e. ‘ddim ar gael i fyfyrwyr ymweld,’ neu ar gael i fyfyrwyr ar raglen astudio benodol yn unig. Caiff yr wybodaeth hon hefyd ei dangos yn y catalog modiwlau ar-lein.

Dull Cyflwyno

Dylai Cydlynwyr Modiwlau nodi’r dull cyflwyno – boed ar y campws, yn ddysgu o bell, drwy fideo-gynadledda neu gyfuniad ohonynt.

Darpariaeth ar y Cyd

Nodwch a yw’r modiwl yn cynnwys lleoliadau gwaith neu a fydd yn cael ei gyflwyno gan neu gyda sefydliad arall. Os ydych wedi ateb ‘ydy’ i un o’r cwestiynau, rhaid trafod y modiwl gyda’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd a’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd. Bydd y timau’n asesu pa gamau caffael neu gamau pellach sydd eu hangen (os oes rhai).Diben y cyfeiriad hwn yw sicrhau bod yr holl gyfleoedd dysgu a gyflwynir gyda neu gan bartneriaid yn cael eu cymeradwyo drwy sianeli priodol ac yn cael eu cofnodi yng nghofrestr o weithgareddau ar y cyd y Brifysgol, gan gynnwys lleoliadau diwydiannol neu leoliadau tramor.

Os yw’r modiwl yn cynnwys gweithio gyda phartner allanol newydd, yna rhaid i’r Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol gymeradwyo’r partner arfaethedig newydd cyn y gellir awdurdodi’r modiwl.

Gall y modiwl symud ymlaen i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg i’w adolygu unwaith y bydd aelod o Fwrdd Partneriaethau Cydweithredol y Coleg wedi’i awdurdodi ac o dan arweiniad gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd.

Nodau'r Modiwl

Dylid rhestru nodau’r modiwl yn yr adran hon. Datganiad cyffredinol sy’n amlinellu’r hyn bydd y modiwl yn ei gyflawni yw’r nod. Er enghraifft,

i helpu cyfranwyr i ddatblygu eu rôl fel addysgwyr iechyd yn eu gwaith bob dydd fel nad yw addysg iechyd yn cael ei wahanu oddi wrth gweithgareddau bob dydd.’

Ni ddylid drysu nodau’r modiwl fel Deilliannau Dysgu na defnyddio’r term hwnnw amdanynt – dylent ganolbwyntio ar yr hyn y bydd y myfyriwr yn ei gyflawni. At hynny, ni ddylai nodau’r modiwl fod yr un fath â chrynodeb o’r modiwl (uchod).

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaeth rhwng nodau a deilliannau a sut i’w hysgrifennu yn ‘Ysgrifennu Deilliannau Dysgu Effeithiol’.

Canlyniadau Dysgu a Fwriedir

Deilliannau dysgu yw datganiadau o’r hyn y disgwylir i ddysgwr ei wneud o ganlyniad i gwblhau profiad dysgu (modiwl neu raglen astudio fel arfer), a dylid eu cysylltu’n glir â dulliau asesu i nodi’r dystiolaeth y mae ei hangen i ddangos bod y dysgu gofynnol wedi’i gynnal.

Nodwch y deilliannau dysgu ar gyfer y modiwl yn yr adran hon, sy’n ymwneud â Deilliannau Dysgu’r rhaglen y bydd y modiwl yn cyfrannu atynt. Gall fod yn heriol ysgrifennu Deilliannau Dysgu a sicrhau eu bod yn effeithiol, felly anogir Cydlynwyr Modiwlau yn gryf i adolygu’r wybodaeth am ddeilliannau dysgu a sut i’w hysgrifennu sydd wedi’i chynnwys yn ‘Ysgrifennu Deilliannau Dysgu Effeithiol’ cyn ysgrifennu’r modiwl.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Dylai’r adran allweddol hon gynnwys gwybodaeth am ba sgiliau trosglwyddadwy, cyflogaeth, entrepreneuraidd neu gyffredin y bydd myfyriwr yn eu dysgu yn ystod y modiwl hwn. Yn gyffredinol, dylid strwythuro’r adran hon mewn ffordd debyg i’r Deilliannau Dysgu gan ddefnyddio rhagarweiniad tebyg megis ‘Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu…’

Mae’r adran hon yn dod yn fwyfwy hanfodol i fyfyrwyr wrth iddynt geisio gwella eu rhagolygon gyrfaol drwy ddatblygu sgiliau dysgu ychwanegol a fydd yn eu helpu yn y dyfodol. Dylai datblygwyr ystyried yn ofalus pa sgiliau trosglwyddadwy y bydd myfyrwyr yn eu dysgu yn ystod eich modiwl, a’u nodi’n gywir yn y templed. Mae enghraifft o sgiliau trosglwyddadwy priodol isod:

Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu:

 • Cyrchu, rheoli a defnyddio gwybodaeth ym mhob cyfrwng, gan gynnwys yn electronig;
 • Cyflwyno gwybodaeth yn eglur mewn modd ysgrifenedig, electronig ac ar lafar, a chyfleu syniadau a dadleuon yn effeithiol;
 • Rheoli amser ac adnoddau’n effeithiol a phennu blaenoriaethau;
 • Astudio pynciau’n fanwl;
 • Gweithredu’n wydn a gweithio mewn amgylchedd heriol;
 • Gweithio mewn tîm yn effeithiol.
Addysg Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Ystyrir Addysg Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn gyfrifoldeb pwysig ym maes Addysg Uwch. Mae’r Brifysgol yn ceisio dysgu ei chyn-fyfyrwyr, fel dysgwyr y dyfodol, gweithwyr proffesiynol a dinasyddion, i ddeall materion ac effeithiau anghynaliadwyedd yn well, ac i gymhwyso’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu yn y brifysgol a chyfrannu’n effeithiol at lunio atebion ac effeithiau cynaliadwy. Wrth ddatblygu modiwlau newydd, dylai Cydlynwyr Modiwlau ystyried sut bydd eu modiwl yn cyfrannu at yr addysg hon drwyddi draw. Mae enghreifftiau o sut gall eich modiwl gynnwys hyn fel a ganlyn:

 • Rhoi’r maes/mater pwnc mewn cyd-destun lleol a byd-eang
 • Cysylltu mater pwnc i faterion amgylcheddol a byd-eang
 • Datblygu sgiliau allweddol a throsglwyddadwy, yn enwedig meddwl yn feirniadol
 • Sgiliau arweinyddiaeth
 • Sgiliau ymchwil
 • Lleoliadau Gwaith
 • Sgiliau cyflogadwyedd

Rhoddir rhagor o wybodaeth am gynnwys Addysg Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Maes Llafur

Rhestr o bwyntiau bwled yw’r maes llafur fel arfer o’r pwnc a’r meysydd pwnc y mae’r modiwl yn eu trafod. Er enghraifft:

 • Ymddygiad;
 • Maeth;
 • Cludiant;
 • Datblygu;
 • Symud;
 • Amddiffyn.

Mae’n well cadw gwybodaeth yn yr adran hon yn eithaf cryno, wrth roi syniad da i fyfyrwyr o’r hyn y byddant yn ei astudio yn ystod y modiwl.

Rhestrau Darllen

Yn yr adran Rhestr Ddarllen, dylech gynnwys argraffiadau diweddaraf o’r prif destunau a’r cyfnodolion y bydd angen i fyfyrwyr fod yn gyfarwydd â nhw i ddiwallu deilliannau dysgu sylfaenol y modiwl hwn. Disgwylir y bydd deunyddiau darllen pellach yn cael eu rhoi i fyfyrwyr yn ystod y modiwl, a dylai’r rhestr fod yn ddangosol yn unig. Dylai’r holl destunau ac adnoddau fod ar gael yn y brif lyfrgell ac yn gyffredinol, ni ddylai fod angen i fyfyrwyr fynd i ymdrech arbennig i ddod o hyd iddynt. Unwaith y bydd y modiwl wedi’i gymeradwyo, cofiwch sicrhau bod y rhestrau darllen yn cael eu diweddaru drwy’r system cynnal a chadw modiwlau bob blwyddyn.

iFindReading

Figure 2.2

Lansiodd y Brifysgol y system iFindReading newydd (rhestrau darllen Rebus) yn ystod 2012-13, sydd wedi ehangu’n sylweddol y defnydd o restrau darllen a’r cysylltiadau rhwng Cydlynwyr Modiwlau a Llyfrgellwyr Pwnc. Bydd angen creu rhestr ddarllen newydd ar gyfer modiwlau newydd. I ddechrau, dewiswch ‘Creu/Golygu Rhestr’ (y tynnir sylw ato yn Ffigur 2.2.), a mewngofnodi i’r system iFind yn ôl y cyfarwyddyd gan ddefnyddio gwybodaeth mewngofnodi safonol y Brifysgol. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, chwiliwch am y modiwl sydd newydd ei greu drwy’r blwch chwilio. Unwaith y bydd y modiwl priodol yn ymddangos yn y rhestr, dewiswch ‘eitemau’.

Ychwanegu Eitemau at Restr Ddarllen

Y ffordd hawsaf yw chwilio yn ôl teitl neu awdur y llyfr rydych yn chwilio amdano (gellir hefyd chwilio yn ôl ISBN). Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i’r eitem(au) angenrheidiol ar gyfer y rhestr ddarllen, cliciwch ar ‘ychwanegu eitem newydd.’ Os na ellir dod o hyd i’r eitem angenrheidiol, cliciwch ar http://ifinddiscover.swan.ac.uk ac addasu paramedrau’r chwiliad. Bydd hyn yn creu dolen fyw gyda gwybodaeth am gatalog y llyfrgell i’r myfyrwyr.

Os oes angen eitem nad yw’r llyfrgell yn ei chadw ar hyn o bryd neu sy’n arbenigol fel arall, gellir ychwanegu eitemau â llaw. Fodd bynnag, ychwanegwch nodyn i ddweud wrth myfyrwyr nad yw’r eitem ar gael yn y llyfrgell, ac esbonio sut y bydd y llyfr yn cael ei ddarparu neu sut y gellir dod o hyd iddo. Fel arall, gellir archebu llyfrau i’w cynnwys yn stoc y llyfrgell drwy ddulliau prynu safonol neu drwy Wasanaeth Sganio’r GSS.

Ychwanegu Erthyglau o Gyfnodolion

Gellir ychwanegu teitlau cyfnodolion yn yr un ffordd â llyfrau’n uniongyrchol o gatalog y llyfrgell e.e. “British Journal of Social Work”

Rhaid ychwanegu erthyglau o gyfnodolion y mae’r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt ar-lein â llaw. Gellir creu dolen i’r erthygl yn awtomatig.

Os nad oes gan y Brifysgol danysgrifiad electronig a bod angen cyfeiriad at gyfnodolyn neu erthygl, mae’n ofynnol i Gydlynydd y Modiwl ddefnyddio Gwasanaeth Sganio’r GSS. Ni chaniateir i aelodau staff lanlwytho copïau PDF o erthyglau mewn cyfnodolion.

I ychwanegu eitemau nad ydynt yn safonol i’r rhestr ddarllen (e.e. gwefannau), nodwch nhw yn y blwch testun rhydd gan roi cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl.

Cofiwch gyfeirnodi eitemau’n gywir, gan roi cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl i fyfyrwyr a staff y llyfrgell.

Amgylcheddau Dysgu ac Addysgu Cynhwysol

Defnyddiwch yr adran hon i roi crynodeb am faterion a allai fod yn heriol i fyfyrwyr anabl neu fyfyrwyr eraill (e.e. myfyrwyr sydd â phroblemau symudedd / nam ar y golwg, myfyrwyr sydd â chyflyrau meddygol neu anawsterau dysgu penodol) yn ystod y modiwl, a sut rydych yn bwriadu sicrhau bod y dysgu mor gynhwysol a hygyrch ag sy’n bosibl.

Beth yw Dysgu ac Addysgu Cynhwysol?

Mae dysgu ac addysgu cynhwysol yn ceisio gwneud addysg yn fwy hygyrch ac effeithiol i bob myfyriwr, yn ogystal â lleihau’r angen am wneud newidiadau unigol i fyfyrwyr sydd â chyfyngiadau sy’n effeithio ar eu gallu i ddysgu (e.e. anabledd, crefydd, cefndir, lleoliad).

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud hi’n ofynnol i Brifysgol Abertawe  ragweld  anghenion tebygol myfyrwyr i sicrhau bod y myfyrwyr yn gallu cael mynediad llawn i bob agwedd ar y cwricwlwm mewn modd teg. Er bod  hyn yn ymwneud â myfyrwyr anabl yn aml neu fyfyrwyr sy’n wynebu problemau lles, dylid cymhwyso’r Ddeddf i bob myfyriwr, a bydd yn cael effaith gadarnhaol pan fyddwch yn cynllunio’n briodol.

At hynny, rhaid gwneud addasiadau rhesymol i arferion dysgu ac addysgu i ganiatáu hyn pan fydd angen. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn nodi dyletswyddau a chyfrifoldebau ar gyfer holl sefydliadau Addysg Uwch, yn ogystal â gofynion penodol iawn pan mae angen dangos cymwyseddau proffesiynol.

Y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon i fodloni gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb yw sicrhau bod eich addysgu’n gynhwysol o’r cychwyn cyntaf  drwy ddefnyddio Universal Design.

Dylech drafod heriau posibl a allai godi gyda Thiwtor Cyswllt Anableddau eich Coleg, Academi Cynwysoldeb Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS) a/neu Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) wrth ddatblygu a chyn cyflwyno modiwl, i sicrhau bod modd gwneud addasiadau i wneud dysgu’n fwy cynhwysol yn gynnar.  Rydym yn cydnabod ei fod yn amhosibl sicrhau bod y dysgu’n addas i bob myfyriwr ar bob adeg, felly mae’n bosibl y bydd angen gwneud addasiadau rhesymol eraill, ond bydd lleihau’r newidiadau hyn yn arbed amser, ymdrech ac arian i chi, a bydd yn gwella profiad y myfyrwyr.

Nid yw’n ddigon cynnwys datganiad cyffredinol ynghylch dysgu ac addysgu cynhwysol. Disgwylir y bydd Colegau’n cysylltu â SAILS, SALT a’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr wrth ddatblygu dulliau dysgu cynhwysol, felly mae angen sicrhau bod gwybodaeth benodol am sut y gwneir dulliau dysgu, addysgu ac asesu yn fwy cynhwysol.

Sut gallaf sicrhau bod yr addysgu yn fwy cynhwysol?

Mae nifer o ffyrdd syml y gallwch wneud eich arferion addysgu’n fwy cynhwysol i bob myfyriwr:
• Defnyddio amrywiaeth o ddulliau cyflwyno a strategaethau addysgu;
• Cymryd gofal wrth lunio deunyddiau dysgu, cyflwyniadau PowerPoint neu Presi – bod arddull y ffont, y lliw a’r cefndir yn gyflenwol;
• Ystyried cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu i fyfyrwyr ddangos eu bod yn cyflawni’r dulliau dysgu a fwriedir mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’u harddull dysgu neu eu hanghenion;
• Paratoi deunyddiau’r cwrs ymhell o flaen llaw er mwyn rhoi amser i’w haddasu (e.e. cynhyrchu mewn Braille);
• Darparu holl ddeunydd y cwrs, gan gynnwys llawlyfrau, nodiadau darlith perthnasol a thaflenni gwaith, yn electronig ar Blackboard i bob myfyrwyr cyn darlithoedd. Dylid hefyd pwysleisio pwysigrwydd presenoldeb mewn sesiynau i fyfyrwyr;
• Galluogi’r holl fyfyrwyr i recordio darlithoedd at ddefnydd personol;
• Rhoi podlediadau/recordiadau fideo o bob darlith ar Blackboard i helpu i ennyn diddordeb myfyrwyr;
• Rhoi caniatâd i ysgrifenwyr nodiadau a gweithwyr cymorth fynychu dosbarthiadau os oes angen;
• Sicrhau bod teithiau maes / sesiynau ymarferol / yn y labordy yn hygyrch (lle bo’n bosibl) neu bod dulliau arall ar gyfer cyflawni’r deilliannau dysgu ar gael;
• Cynnal archwiliadau hygyrchedd er mwyn cynnal yr holl weithgareddau dysgu yn allanol ;
• Ystyried y man addysgu (darlithfa, seminarau a sesiynau ymarferol): pa faterion allai gael effaith ar brofiad dysgu pobl anabl – a yw’n hygyrch ac a oes dolen glyw wedi’i gosod?;
• Ystyried holl ddyddiadau cau asesiadau’n effeithiol i osgoi cael nifer o ddyddiadau cau asesu yn agos at ei gilydd;
• Rhoi adborth asesu i bob myfyriwr yn electronig ac mewn fformatau amrywiol lle bo hynny’n bosibl (e.e. fideo, sain);
• Yn bwysicaf oll, trafod materion gyda’ch myfyrwyr – ceisiwch gael gwybod yr hyn sy’n bwysig iddynt.

Mae’r Côd Ymarfer ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesu, gwefan SALT a gwefan SAILS yn rhoi rhagor o wybodaeth am wneud dysgu, addysgu ac addysgu’n fwy cynhwysol.


Asesu ac Adborth

Rhaid bod pob modiwl wedi nodi math penodol o ddull safoni i’w ddefnyddio. Er y byddai marcio dwbl-ddall yn ddelfrydol ar gyfer pob asesiad, mae’r Brifysgol yn derbyn bod hyn yn gofyn am lawer o adnoddau. Mae’r Brifysgol felly yn derbyn ystod o opsiynau o ran dulliau safoni ar gyfer asesiad(au), sy’n cyfrannu at farc cyffredinol y modiwl. Dewiswch y math mwyaf priodol o ddull safoni ar gyfer y math o asesiad neu faes pwnc. Nid oes angen marcio dwbl ar ddulliau asesu sydd â marcio gwrthrychol a/neu awtomataidd (e.e. wedi’i ddarllen yn optegol neu ar gyfrifiadur).

RHAID marcio pob traethawd hir ôl-raddedig a addysgir a gyflwynir fel rhan o Ddysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd ddwywaith yn ddal neu ddefnyddio dull marcio dwbl-ddall a ddefnyddir yn fyd-eang.

Pan fydd partner cydweithredol yn rhan o ddatblygu a chyflwyno modiwl, rhaid bod y partner yn ymwybodol o reoliadau Prifysgol Abertawe, a gofynion ei Pholisi Adborth ac Asesu.

Cydrannau Asesu

Figure 3

I ychwanegu cydrannau asesu, cliciwch ar y botwm ‘Diweddaru Cydran(nau) Modiwl’ yn y gornel chwith uchaf. Caiff ei ddiweddaru’n awtomatig yn y system arholi myfyrwyr fel nad oes angen i chi ddiweddaru systemau eraill.

Nodwch yr holl gydrannau gofynnol, gan gynnwys y ganran y mae pob math o asesiad yn ei gyfrannu at farc cyffredinol y modiwl. Yn yr adran ‘disgrifiad o gydrannau,’ nodwch  wybodaeth arall am yr asesiadau, gan gynnwys nifer y geiriau, hyd y cyflwyniadau ac ati.

Unwaith y byddwch wedi ychwanegu’r holl gydrannau asesu gofynnol, cliciwch ar y groes yng nghornel chwith uchaf y sgrîn i ddychwelyd i’r templed. Nid oes dangosydd ar hyn o bryd i gadarnhau bod y diwygiadau wedi’u gwneud, ond dylent ymddangos yn eich templed yn awr.

Faint o Asesu y Dylwn i ei Gynnwys yn fy Modiwl?

Mae’r tabl isod yn rhoi tariffau asesu dangosol ar gyfer modiwl 10 credyd a addysgir arferol. Oherwydd bod y Brifysgol yn disgwyl dulliau asesu mwy ffurfiannol a dilys, mae’r model dangosol yn dod yn fwyfwy anhyblyg – felly dylid ei ddefnyddio’n ofalus ac fel canllaw yn unig, er mwyn osgoi cyfyngu ar arloesedd. Mae’n ymddangos bod rhai modiwlau’n cynnwys mwy o asesiadau nag eraill yn dibynnu ar y rhaglen gyffredinol. Dylai fod rhywfaint o gysondeb rhwng modiwlau sy’n cyfrannu at raglen o ran pwysoliad/cyfraniad at farciau cyffredinol lle bo hynny’n bosibl. Lle bo amrywiad, rhaid bod rhesymeg glir dros wneud hyn.

Er bod Tabl 1 yn dangos tri chategori asesu, gellir dehongli hyn yn fras, a lle bynnag y bo modd gellir defnyddio ‘cyfrif geiriau’ fel procsi ar gyfer cysondeb ar gyfer  asesiad mewn fformat ysgrifenedig. Er enghraifft, gall post gael ei gyfyngu i 1000 o eiriau, ond gall y sgil o roi poster proffesiynol at ei gilydd fod yn gyfwerth â thraethawd safonol 2500 o eiriau.

Dylech sicrhau bod y rhaglen gyffredinol yn cynnwys amrywiaeth briodol o asesiadau ffurfiannol a chyfansymiol sy’n berthnasol i’r maes pwnc. Dylai llwyth gwaith cyffredinol yr asesiad fod yn deg ac yn gytbwys, ac ni ddylid rhoi gormod o bwysau ar fyfyrwyr. O ganlyniad, mae’n bwysig edrych ar lwyth asesu’r rhaglen yn ogystal â’r llwyth ym mhob modiwl unigol.

Dylai Cydlynwyr Modiwlau a Chyfarwyddwyr Rhaglen ystyried strategaeth asesu gyffredinol y rhaglen lle bynnag y caiff modiwlau newydd eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod patrwm asesu cyffredinol y rhaglen yn parhau’n gytbwys.  Nid oes angen cynnwys asesiadau ffurfiannol yn y system asesu, ond efallai y bydd yn fuddiol i staff eu cynnwys ar y templed i gynorthwyo’r broses gymeradwyo.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad am ddulliau asesu a rhoi adborth, edrychwch ar y Côd Ymarfer ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesu

Pwysoliad Asesu

 

Cyflwyno

Asesu Parhaus  (Gwaith cwrs)(cyfanswm geiriau neu gyfwerth)

Cyfanswm yr Asesiadau/

Arholiadau

100% 30 munud 2000 – 2500 o eiriau 60 – 120 munud
75% 15-30 munud 1500 – 2000 o eiriau 60 -90 munud
50% 10-15 munud 1000 – 1500 o eiriau 60 munud
25% 5 -10 munud Hyd at 1,000 o eiriau Hyd at 60 munud
Adborth/Dull Blaen

Ysgrifenedig/ar lafar unigol

Ysgrifenedig/ar lafar unigol Carfan, Grŵp neu unigol, ysgrifenedig a/neu ar lafar
Diffiniadau

Asesu Ffurfiannol: Mae diben datblygiadol gan asesiadau ffurfiannol, a chânt eu dylunio i helpu dysgwyr i ddysgu’n fwy effeithiol ac i ganfod sut i ymgymryd â gwahanol fathau o asesiad mewn modd sy’n cydweddu â’u harddull dysgu eu hunain. Mae adborth ar asesu ffurfiannol yn hanfodol er mwyn i fyfyrwyr elwa o’r profiad. Nid yw asesiadau ffurfiannol yn cyfrannu at farc y modiwl.

Asesu Cyfansymiol: Defnyddir asesu cyfansymiol i nodi a mesur llwyddiant y myfyrwyr i fodloni’r meini prawf asesu a ddefnyddir i fesur deilliannau dysgu arfaethedig modiwl neu raglen. Dim ond canlyniadau asesu cyfansymiol sy’n cyfrannu at ddilyniant neu ddyfarniad myfyriwr. Mae asesu cyfansymiol hefyd yn ffurfiannol oherwydd ei fod yn cyfrannu at ddysgu myfyrwyr. Nid yw asesu cyfansymiol yn cyfrannu at farc y modiwl.

Asesu Diagnostig: Gellir defnyddio asesiadau diagnostig i roi syniad o allu, cynnydd, a pharodrwydd myfyriwr i astudio modiwl neu raglen, neu i ymgymryd ag asesiad, ac i nodi cryfderau a gwendidau posib yn ei wybodaeth, ei ddealltwriaeth, a’i sgiliau y dylid mynd i’r afael â nhw. Fel arfer, defnyddir asesiadau diagnostig ar ddechrau rhaglen, ond gellir eu defnyddio ar adegau allweddol o fewn rhaglen, ar sail ffurfiannol, i helpu staff a myfyrwyr i fesur cynnydd y myfyrwyr. Gall asesu diagnostig fod yn ffurfiannol, yn gyfansymiol neu’r ddau. Gall asesu diagnostig hefyd gyfrannu at farc y modiwl.

Adborth ar Asesiadau

Nodwch wybodaeth am sut y bydd myfyrwyr yn derbyn adborth ar eu gwaith asesedig. Fel arfer dylai myfyrwyr gael adborth ar eu gwaith o fewn tair wythnos o gyflwyno, neu o fewn yr wythnosau adborth a drefnwyd yn dilyn y cyfnodau arholi.

Dylai’r holl adborth fod yn adeiladol a rhoi dadansoddiad digonol i fyfyrwyr ar eu gwaith i’w galluogi i ddefnyddio’r adborth i wella mewn da bryd ar gyfer yr asesiad nesaf. Dylid hefyd roi adborth i bob myfyriwr ar yr holl fodiwlau, ni waeth ble a sut y cânt eu cyflwyno.

Lle darperir adborth ysgrifenedig, dylid ei roi’n electronig ar lefel sylfaenol, ond caiff marcwyr eu hannog i ddefnyddio adborth sain/fideo a dulliau arloesol eraill.

Dylai marcwyr osgoi rhoi adborth â llaw i sicrhau bod yr adborth yn glir i bob myfyriwr – yn enwedig y rhai hynny sydd ag anableddau a allai effeithio ar eu gallu i ddarllen testun a ysgrifennwyd â llaw. Dylid nodi adborth yn glir i fyfyrwyr, i sicrhau eu bod yn deall gwerth yr hyn a ddarperir iddynt.

Gellir darparu adborth mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys drwy Blackboard, e-bost, ar lafar, mewn cyfarfodydd tiwtorial (unigol neu mewn grŵp), recordiadau sain neu bodlediadau neu drwy daflenni gwybodaeth wedi’u hargraffu.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar sut i roi adborth i fyfyrwyr, edrychwch ar y Côd Ymarfer ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesu.

Asesu Cynhwysol

Yn yr un modd ag arferion dysgu ac addysgu, rhaid i’r Brifysgol, lle bynnag y bo’n bosibl, sicrhau bod y dulliau asesu’n hygyrch i bob myfyriwr, a’i bod yn cymryd camau i ragweld wrth ddylunio asesiadau i leihau  newidiadau sy’n ofynnol i asesiadau er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ag unrhyw gyfyngiadau a allai effeithio ar eu gallu i’w cyflawni (e.e. anabledd, crefydd, cefndir, lleoliad).

Nid yw’n ddigon cynnwys datganiad cyffredinol ynghylch dysgu ac addysgu cynhwysol. Disgwylir y bydd Colegau/Ysgolion yn cysylltu â SAILS, SALT a’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr wrth ddatblygu dulliau dysgu cynhwysol, felly mae angen sicrhau bod gwybodaeth benodol am sut y gwneir dulliau dysgu, addysgu ac asesu yn fwy cynhwysol.

Beth yw Asesu Cynhwysol?

Mae dysgu ac addysgu cynhwysol yn ceisio gwneud addysg yn fwy hygyrch ac effeithiol i bob myfyriwr, yn ogystal â lleihau’r angen am wneud newidiadau unigol i fyfyrwyr sydd â chyfyngiadau sy’n effeithio ar eu gallu i gwblhau math penodol o asesiad.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud hi’n ofynnol i Brifysgol Abertawe  ragweld anghenion tebygol myfyrwyr i sicrhau bod y myfyrwyr yn gallu cael mynediad llawn i bob agwedd ar y cwricwlwm mewn modd teg. Er bod  hyn yn ymwneud â myfyrwyr anabl yn aml neu fyfyrwyr sy’n wynebu problemau lles, dylid cymhwyso’r Ddeddf i bob myfyriwr, a bydd yn cael effaith gadarnhaol pan fyddwch yn cynllunio’n briodol. At hynny, rhaid gwneud addasiadau rhesymol i arferion dysgu ac addysgu i ganiatáu hyn pan fydd angen. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn nodi dyletswyddau a chyfrifoldebau ar gyfer holl sefydliadau Addysg Uwch, yn ogystal â gofynion penodol iawn pan mae angen dangos cymwyseddau proffesiynol.

Y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon i fodloni gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb yw sicrhau bod eich addysgu’n gynhwysol o’r cychwyn cyntaf  drwy ddefnyddio Universal Design.

Dylech drafod heriau posibl a allai godi gyda Thiwtor Cyswllt Anableddau eich Coleg/Ysgol, Academi Cynwysoldeb Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS)a/neu Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) wrth ddatblygu a chyn cyflwyno modiwl, i sicrhau bod modd gwneud addasiadau i wneud dysgu’n fwy cynhwysol yn gynnar. Rydym yn cydnabod ei fod yn amhosibl sicrhau bod y dysgu’n addas i bob myfyriwr ar bob adeg, felly mae’n bosibl y bydd angen gwneud addasiadau rhesymol eraill, ond bydd lleihau’r newidiadau hyn yn arbed amser, ymdrech ac arian i chi, a bydd yn gwella profiad y myfyrwyr.

Pan nad ydych yn gallu gwneud newidiadau i arferion asesu am ba bynnag reswm, rhaid i chi nodi a pharatoi dulliau asesu amgen i sicrhau bod modd darparu ar gyfer pob myfyriwr. Er enghraifft, dylai fod gan arholiad fath o asesiad parhaus ar gyfer y myfyrwyr hynny na all gwblhau arholiad.

Sut Gallaf Wneud Asesiad yn fwy Cynhwysol?

Mae nifer o ffyrdd syml y gallwch wneud eich asesiad yn fwy cynhwysol i bob myfyriwr:

 • Ystyriwch ba fathau o asesiad rydych yn dymuno eu defnyddio a’u trafod gyda chydweithwyr – a allwch chi weld yn syth na all rhai myfyrwyr gael mynediad atynt yn effeithiol? Sut y gallwch asesu’r un deilliannau dysgu mewn ffordd fwy hygyrch? Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer modiwlau a gyflwynir oddi ar y campws gan bartner cydweithredol.
 • Sicrhewch eich bod yn datblygu mathau eraill o asesu wrth ddatblygu’r modiwl. Efallai y byddwch yn dymuno rhoi opsiwn i’r holl fyfyrwyr o ran pa fath o asesiad sy’n eu galluogi i berfformio ar eu gorau. Gellir asesu’r rhan fwyaf o ddeilliannau dysgu’n effeithiol drwy sawl dull gwahanol o asesu, a dylech ystyried hyn wrth ysgrifennu eich deilliannau dysgu. Ni ddylai dulliau asesu amgen effeithio ar safonau cymhwysedd y modiwl oherwydd y dylai pob math o asesiad fod yr un mor gadarn.
 • Datblygwch asesiadau ffurfiannol i roi profiad o fathau gwahanol o asesu i fyfyrwyr – gallai hyn helpu i nodi lle y gallai fod angen fformat asesu gwahanol ar rai myfyrwyr.
 • Darparwch ystod o gyfleoedd asesu i fyfyrwyr ddangos eu bod yn cyflawni’r deilliannau dysgu a fwriedir.
 • Lle bo’n bosibl ac yn ymarferol, byddwch yn hyblyg o ran dyddiadau cau, gofynion cyflwyno ac ati. Dylid trafod yr holl estyniadau i ddyddiadau cau gyda’r myfyriwr – ni ddisgwylir i’r Brifysgol roi dyddiadau cau ‘diderfyn’ i fyfyrwyr, ond rhaid ystyried anghenion penodol myfyrwyr anabl.
 • Ystyriwch roi asesiadau ar bapur lliw ac mewn ffont maint yn fwy i fod yn addas ar gyfer myfyrwyr dyslecsig ac sydd â nam ar y golwg (e.e. glas neu hufen).
 • Sicrhewch fod cyfarwyddiadau arholiadau’n eglur ac wedi’u hesbonio’n eglur i bob myfyriwr yn ystod yr arholiad. Heriwch eich hun ac ystyried p’un ai arholiadau ffurfiol yw’r dull mwyaf addas.
 • Os oes angen gwaith grŵp, ystyriwch addasiadau priodol i fyfyrwyr anabl nad ydynt efallai’n perfformio’n dda mewn sefyllfa grŵp.[1]
 • Sicrhewch fod asesiad electronig yn gydnaws â meddalwedd darllen sgrîn.
 • Yn bwysicach oll, trafodwch ddulliau asesu gwahanol gyda’ch myfyrwyr i weld y rhai y mae myfyrwyr yn eu gwerthfawrogi fwyaf, a’r rhai sydd fwyaf heriol i fyfyrwyr anabl.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am asesu cynhwysol ar wefan SALT yma https://salt.swan.ac.uk.

[1] Sylwer: os yw gwaith grŵp yn hanfodol fel rhan o’r meincnod pwnc, yna dylid gwneud hyn yn glir ym mhob deunydd hyrwyddo i sicrhau bod ymgeiswyr anabl yn ymwybodol o hyn.

Gwneud yn Iawn am Fethiant

Amlinellwch sut y bydd myfyrwyr yn gwneud yn iawn am fethiant yn y modiwl. Os ydynt yn methu rhan, a fydd angen iddynt ailadrodd y rhan honno’n unig, neu ailadrodd pob rhan o asesiad y modiwl hwnnw? Gellir defnyddio asesiad ategol (arholiad neu asesiad parhaus) yn lle ailadrodd rhannau penodol os oes angen. Sicrhewch fod  asesiad ategol yn wahanol i’r asesiad gwreiddiol, ond ei fod yn asesu Deilliannau Dysgu’r modiwl yn effeithiol. Gellir defnyddio’r ymadroddion canlynol os oes angen:

 • Ailadrodd rhan(nau) a fethwyd
 • Ailadrodd holl rannau’r asesiad
 • Arholiad a/neu asesiad ategol

Pan gyflwynir modiwl fel rhan o raglen gydweithredol, rhaid i’r holl bartneriaid cydweithredol gytuno ar y broses gwneud yn iawn am fethiannau.


Rheolau, Cydlynwyr a Chyfranogwyr Modiwlau
Bloc/Semester Addysgu

Gwiriwch fod y Bloc Addysgu (Semester) priodol wedi’i ddewis yn ystod y cam sefydlu cychwynnol. Mae’r blwch arddangos ar y sgrîn at ddibenion gwybodaeth yn unig, ac ni ellir ei newid. Os yw’r wybodaeth yn anghywir, cysylltwch â Chymorth TG.

Cydlynydd a Chyfranogwyr Modiwlau

Mae’n hanfodol eich bod yn rhestru Cydlynydd y Modiwl a’r holl ddarlithwyr sy’n cyfrannu at y modiwl yn gywir. Defnyddir yr wybodaeth hon gan y broses adborth ar fodiwlau newydd i sicrhau bod y Cydlynwyr Modiwlau a neilltuir i fodiwlau’n cael eu cofnodi’n gywir. Rhaid bod y Cydlynydd Modiwl yn aelod o staff y Brifysgol. Gall staff ar gontractau am gyfnod penodol fod yn Gydlynwyr Modiwl os oes cynlluniau wrth gefn ac arbenigedd i gyflwyno’r modiwlau os yw’r Cydlynydd yn gadael y Brifysgol.

Dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol i ychwanegu aelod newydd o staff:

Gweithiwr y Brifysgol

Cydlynydd y Modiwl

Dechreuwch deipio cyfenw Cydlynydd y Modiwl yn y blwch. Dylai rhestr o staff ymddangos a gallwch ddewis o’u plith. Os nad yw’r Cydlynydd rydych yn ei ddymuno ar y rhestr, cysylltwch â’r adran Adnoddau Dynol.

Cyfranwyr y Modiwl

Cliciwch ar y groes yn y gornel chwith uchaf i ychwanegu cyfrannwr newydd. Teipiwch gyfenw’r cyfrannwr neu rif staff, a dylai rhestr ymddangos a gallwch ddewis o’u plith. Unwaith y byddwch wedi dewis, bydd hyn yn llenwi’r meysydd eraill yn awtomatig. Ar ôl ichi ychwanegu’r cyfrannwr, neilltuwch werth canrannol bras i faint o addysgu a gyfrannwyd a chlicio ar y groes werdd. Gallwch ailadrodd y broses hon mor aml ag sy’n ofynnol.

Gweithwyr nad ydynt yn gyflogedig gan y Brifysgol

Dewiswch ‘Yes’ o’r blwch ‘Module delivered by non-University employee?’ a bydd isadran yn ymddangos. Teipiwch yr enw, y sefydliad ac amcangyfrif o’r ganran i’r blwch a ddarperir, yn ogystal â datganiad bras yn amlinellu sut rydych yn bwriadu sicrhau bod ansawdd y gwaith maen nhw’n ymgymryd ag ef yn bodloni safonau gofynnol y Brifysgol.

Codau JACS

Figure 5

Mewnbynnwch y côd(au) JACS priodol ar gyfer y maes/meysydd pwnc drwy agor y rhestr o godau JACS gan ddefnyddio’r ddolen ar frig yr adran (Ffigur 5), clicio ar y groes yn y gornel chwith uchaf, ac yna ychwanegu’r côd(au) perthnasol yn y blwch. Trwy deipio llythyren gyntaf y côd rydych yn ei ddymuno, bydd cwymplen o bob côd JACS yn dechrau gyda’r llythyren honno’n cael ei chreu. Ychwanegwch gynifer o godau ag sydd angen, gan nodi canran pob côd yn y golofn ar yr ochr dde.

Rheolau Dewis Modiwlau

Nodwch fodiwlau y mae’n ofynnol eu cwblhau naill ai ochr yn ochr â (cydofyniad) neu cyn (rhagofyniad) y modiwl newydd (e.e. a oes rhaid i fyfyrwyr gwblhau bioleg A101 cyn y gallant ymgymryd ag A102, neu a oes rhaid iddynt ymgymryd â’r ddau A101 ac A102 ar yr un pryd?).Ar gyfer modiwlau anghydnaws nodwch y rhain yn yr adran nad ydynt yn ofynnol.

Oherwydd bod y Brifysgol yn gweithredu model fesul semester i wella cyfleoedd ar gyfer symudedd myfyrwyr lefel 5 a lefel 6, dylid cyfyngu ar fodiwlau cydofyniad neu ragofyniad. Fodd bynnag, os yw’r rhain yn ofynnol, trafodwch â’r Bwrdd Myfyrwyr priodol a Phwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg a dilyn y cyfarwyddiadau isod.

I nodi modiwl, cliciwch ar y groes ac yna dechrau teipio côd y modiwl yn y blwch sy’n ymddangos. Os nad ydych yn siŵr am yr union gôd, teipiwch y ddwy lythyren gyntaf (e.e. PM) a bydd cwymplen yn ymddangos a fydd yn eich galluogi i ddewis o’r rhestr o fodiwlau sydd ar gael yn y maes pwnc.


Gofynion Blackboard ac E-ddysgu

Cadarnhewch a fydd angen safle Blackboard newydd, neu a fydd y modiwl yn rhannu safle â modiwl sydd eisoes yn bodoli. Os bydd yn rhannu safle, a wnewch chi gynnwys côd y modiwl perthnasol ar gyfer y safle presennol. Sylwch ei bod hi’n ofynnol i bob modiwl fod â phresenoldeb ar Blackboard a bydd isafswm safonau a chynnwys yn berthnasol i safle Blackboard pan fydd y modiwl yn cael ei gymeradwyo.

Ar gyfer pa weithgareddau asesu rydych chi’n bwriadu defnyddio e-ddysgu?

Nodwch drosolwg cryno o weithgareddau dysgu y byddwch yn defnyddio dulliau e-ddysgu, yn benodol Blackboard. Gall hyn gynnwys rhoi nodiadau a sleidiau darlith, llawlyfrau modiwl, podlediadau neu fideos, polau ‘clicio’ yn y dosbarth a gwybodaeth ddefnyddiol arall i fyfyrwyr sy’n ymwneud â’r modiwl.

Ar gyfer pa weithgareddau asesu rydych chi’n bwriadu defnyddio e-ddysgu?

Nodwch drosolwg cryno o weithgareddau dysgu y byddwch yn defnyddio dulliau e-ddysgu. Gallai hyn gynnwys asesiadau ffurfiannol, cyflwyno asesiad drwy Turnitin, darparu adborth neu arholiadau cyfansymiol ar gyfrifiadur.


Gwybodaeth Weinyddol

Nifer y myfyrwyr
Nodwch y nifer uchaf o fyfyrwyr sy’n gallu cofrestru ar y modiwl hwn, gan roi ystyriaeth ddyledus i lwyth gwaith asesu staff a nifer y mannau addysgu sydd ar gael. Y rhagosodiad yw 9999, felly fe’ch cynghorir i sicrhau eich bod yn cwblhau’r adran hon i osgoi cael gormod o bobl yn cofrestru.

Pa mor aml y caiff y modiwl ei gynnal?

Nodwch pa mor aml bydd y modiwl yn cael ei gynnal yn ystod pob sesiwn – unwaith bydd hyn yn gyffredinol, fodd bynnag, dylech nodi os bydd y modiwl yn cael ei gynnal mwy nag unwaith, a phryd.

Lle bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno?

Nodwch lle bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno – hynny yw, ar y campws neu mewn lleoliadau eraill (e.e. Bwrdd Iechyd Lleol, Safleoedd Cymunedol).

A yw’r modiwl yn gorgyffwrdd â meysydd pwnc eraill neu’n disodli modiwl presennol?

Nodwch a yw’r modiwl newydd arfaethedig yn gorgyffwrdd â phwnc arall a gyflwynir mewn modiwl arall, a pham fod angen hyn (dylech nodi bod materion wedi’u trafod gyda’r meysydd pwnc cysylltiedig).

Dylech hefyd nodi os yw’r modiwl arfaethedig yn disodli modiwl presennol sydd wedi’i ddatblygu, drwy gynnwys côd y modiwl sy’n cael ei ddisodli.


Cyflwyno, Craffu a Chymeradwyo

Figure6

Unwaith y bydd ffurflen modiwl newydd wedi’i chwblhau, dylai Cydlynydd y Modiwl wirio’r wybodaeth i sicrhau ei bod yn gywir. Unwaith y byddwch wedi cwblhau hyn, cliciwch ar y botwm ‘save as draft’ i sicrhau bod y gwaith wedi’i gadw, a chlicio ‘validate’ i wirio a yw’r data a fewnbynnwyd yn gyflawn. Os oes rhai o’r meysydd yn wag, caiff y rhain eu nodi ar y templed ar-lein. Unwaith y byddwch wedi gwirio’r data, cliciwch ‘Submit to LTC’ i gyflwyno’r ffurflen i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu eich Coleg/Ysgol i’w adolygu a’i gymeradwyo. Bydd hyn yn rhoi gwybod i gynrychiolydd enwebedig eich Ysgol/Coleg yn awtomatig.

Unwaith y bydd Pwyllgor Dysgu ac Addysgu y Coleg/Ysgol wedi adolygu’r modiwl, a bod Cydlynydd y Modiwl wedi gwneud newidiadau gofynnol, bydd yr unigolyn awdurdodedig yn eich Coleg/Ysgol yn cymeradwyo’r modiwl terfynol. Bydd hyn yn rhoi gwybod i Gofnodion Myfyrwyr ar unwaith, a chaiff eich modiwl ei ychwanegu i’r catalog ar-lein.

Sut caiff fy modiwl ei adolygu a’i gymeradwyo?

Caiff ffurflen gyflawn y modiwl unwaith y bydd wedi’i chyflwyno, ei hadolygu a’i chymeradwyo gan y Bwrdd Astudiaethau perthnasol ac yna gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu llawn y Coleg/Ysgol (oni bai fod gan eich Coleg/Ysgol fwrdd sydd â phŵer datganoledig dros benderfyniadau sy’n ymwneud â’r cwricwlwm).

Pwy yw’r olaf i gymeradwyo fy modiwl?

Bydd Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu y Coleg/Ysgol yn gwneud y penderfyniad terfynol dros gymeradwyo’r modiwl.

Sut caiff modiwlau ‘traws-sefydliadol’ eu cymeradwyo?

Modiwlau traws-sefydliadol yw’r rhai hynny a gyflwynir ar draws y sefydliad gan Gydlynwyr Modiwlau nad ydynt yn rhan o strwythur ffurfiol y Coleg/Ysgol, er enghraifft, yn y Gwasanaethau Proffesiynol, lle nad oes Pwyllgor Dysgu ac Addysgu yn y Coleg/Ysgol i’w cymeradwyo. Mewn achosion o’r fath, caiff y ffurflenni cyflawn eu cyflwyno i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni i’w hadolygu a’u cymeradwyo.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cymeradwyo modiwlau  bob blwyddyn?

Fel arfer, dylid cymeradwyo’r holl fodiwlau newydd gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu y Coleg/Ysgol erbyn 31 Mai bob blwyddyn, er mwyn ei gynnal y flwyddyn academaidd ganlynol. Sylwer bod dyddiadau cau cynt ar gyfer rhaglenni (yn dibynnu ar y lefel/math). Bydd angen ichi ystyried hyn wrth ddatblygu eich modiwl.

Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y caiff modiwlau newydd eu cymeradwyo ar ôl y dyddiad hwn a chyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf e.e. staff newydd annisgwyl / staff presennol ddim ar gael yn sydyn.

Pam mae angen cymeradwyo modiwl erbyn 31 Mai?

Mae’r dyddiad cau, sef 31 Mai, yn sicrhau bod modd cynllunio’r holl fodiwlau a’u nodi ar yr amserlen yn effeithiol. I sicrhau bod y Tîm Amserlennu yn Ystadau yn gallu amserlennu’r holl fodiwlau a addysgir yn effeithiol, mae’r amserlenni canlynol wedi’u creu i ddarparu gwybodaeth ynghylch modiwlau newydd a phresennol:

Canol Ebrill  – cysylltir â Cholegau/Ysgolion i roi gwybodaeth fras am ofynion mannau addysgu ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Dylai’r wybodaeth hon gynnwys gofynion arfaethedig ar gyfer modiwlau newydd neu rai a ddiwygiwyd.

1 Mehefin  – Y dyddiad cau olaf ar gyfer cyflwyno gofynion cychwynnol ar gyfer mannau addysgu, gan gynnwys modiwlau newydd neu rai presennol.

Diwedd mis Gorffennaf – Rhyddheir amserlen ddrafft i gael sylwadau gan Golegau/Ysgolion.

Canol mis Awst – dyddiad cau ar gyfer gwneud newidiadau terfynol i’r amserlen.

Sicrhewch fod yr wybodaeth (go iawn neu arfaethedig) ar gyfer yr holl fodiwlau newydd neu rai sydd wedi’u gwella yn cael ei darparu cyn gynted ag y bo modd.

Sut gallaf ddefnyddio’r ffurflen modiwl i roi gwybodaeth i fyfyrwyr?

Mae’r wybodaeth ganolog gynhwysol sy’n cael ei storio bellach yn y System Cofnodion Myfyrwyr drwy’r ffurflen modiwl ar-lein a’r system cynnal a chadw yn sicrhau bod cofnod cywir a chanolog o wybodaeth am fodiwlau i staff a myfyrwyr, ac mae’n golygu nad oes angen storio gwybodaeth yn lleol. Gall yr wybodaeth, unwaith y bydd wedi’i chymeradwyo, lunio craidd eich llawlyfrau modiwlau a myfyrwyr. Gellir hefyd ei defnyddio i roi gwybodaeth allweddol ar Blackboard. At hynny, defnyddir elfennau allweddol o’r wybodaeth a gofnodwyd yn y templedi modiwlau  gan setiau data allweddol.

I greu fersiwn pdf o’r wybodaeth modiwlau, dewiswch ‘Print’ ar waelod y templed. Gellir gweld y fersiwn pdf o’r sgrîn Ffurflen y Modiwl ar y sgrîn Cynnal a Chadw Modiwlau.

Figure 7

O ganlyniad, mae’n hynod bwysig eich bod yn cadw’r wybodaeth ar-lein am fodiwlau’n gyfredol drwy Adolygu Modiwlau bob Blwyddyn. Bydd cwblhau Adolygiad Blynyddol Modiwl yn arbed amser ac adnoddau i chi oherwydd na fydd angen i chi ddiweddaru nifer o ffynonellau gwybodaeth am y modiwl na chywiro  gwybodaeth anghywir a gynhyrchir gan y Coleg/Ysgol neu’r Brifysgol.


< Rheoli a Gwella’r Portffolio a Rhaglenni | Diwygio Rhaglen Astudio Bresennol >

css.php