Datblygu neu Ddiwygio Rhaglen Ymchwil

Datblygu neu Ddiwygio Rhaglen Ymchwil

Mae datblygu neu ddiwygio rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig yn dilyn yr un prosesau, yn y bôn, â’r rheiny a amlinellir ar gyfer rhaglenni safonol a addysgir, ond bydd rhaid defnyddio ffurfiau sydd ychydig yn wahanol a chanolbwyntio ar feysydd gwahanol i asesu ansawdd a sicrhau profiad y myfyrwyr. I grynhoi, y gwahaniaethau sylfaenol , yn achos rhaglenni ymchwil, yw bod y broses gymeradwyo’n canolbwyntio ar agweddau sy’n berthnasol i sefydlu a chynnal profiad y myfyrwyr, yn enwedig o ran gallu goruchwylio, adnoddau a chyfleusterau a’r amgylchedd ymchwil.

Mewn llawer o achosion, byddwch yn gallu ymgymryd â gweithgarwch datblygu drwy ddiwygio rhaglen bresennol; fodd bynnag, mewn achosion sy’n cynnwys meysydd pynciau nad oes ganddynt raglenni ymchwil ôl-raddedig presennol, neu pan fydd Colegau/Ysgolion am sefydlu partneriaethau newydd drwy gynnig graddau deuol neu ddwbl, ystyrir y rhain fel rhaglenni newydd.

Lle bo’n bosib, dylid sefydlu rhaglenni newydd cyn i ysgoloriaethau neu bartneriaethau ymchwil gael eu sefydlu, neu dylid eu sefydlu ar yr un pryd, er mwyn osgoi oedi wrth recriwtio ac er mwyn mwyafu sicrhau ansawdd a diogelu myfyrwyr.

Os nad ydych yn siŵr pa broses y dylech ei dilyn, e-bostiwch academicprogrammes@abertawe.ac.uk a gallwn asesu’r cynnig a’ch cefnogi drwy’r broses gywir mor effeithlon â phosib.


Diwygio Rhaglen Ymchwil Bresennol

Yn amlach na pheidio, bydd y broses yn dilyn y broses ar gyfer Diwygio Rhaglenni Presennol, gan ystyried y ffaith bod gan y rhan fwyaf o feysydd pynciau raglen PhD eisoes. Ar gyfer y broses hon, dylech chi gwblhau’r ffurflen i Ddiwygio Rhaglen Ymchwil Bresennol.

Mae meysydd cyffredin sy’n cynnwys newid i raglen ymchwil y bydd yn rhaid eu cymeradwyo’n cynnwys:

 • Newid i deitl rhaglen
 • Ychwanegu partner (cyflwyno neu leoliad)*
 • Ychwanegu elfen a addysgir (e.e. MSc mewn Dulliau Ymchwil Cymdeithasol)
 • Newid i’r cyfnod ymgeisyddiaeth

*Pan fyddwch yn cynnig ychwanegu partner at raglen bresennol, dylech gyfeirio at y Côd Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol ynghylch sefydlu partneriaethau a chysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd i gael cyngor a chymorth.

Yn achos rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig sy’n cynnwys elfen a addysgir (e.e. MRes neu Ddoethuriaeth Broffesiynol) mae’r broses yr un peth â’r un ar gyfer rhaglenni astudio a addysgir.


Datblygu Rhaglenni Ymchwil Newydd

Mae’r broses ar gyfer datblygu rhaglen ymchwil newydd yr un peth, yn y bôn, â’r broses ar gyfer rhaglenni a addysgir; fodd bynnag, mae’r wybodaeth a’r ffocws ychydig yn wahanol ar gyfer y cynnig a’r adolygiad. Mae’r broses all-lein ar hyn o bryd, os ydych yn defnyddio’r Ffurflen Cynnig Rhaglen Ymchwil Newydd, ond bydd hon wedi’i chynnwys ar-lein fel rhan o’r system Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni (PAM) yn y dyfodol.

Ychydig iawn o feysydd yn y Brifysgol sydd heb raglenni ymchwil penodol, felly mae’n werth cysylltu â’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd a’r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig (Gwasanaethau Academaidd) i benderfynu beth sy’n ofynnol. Mae rhan fwyaf y rhaglenni ôl-raddedig newydd yn gydweithredol a gall y rhain fod yn fwy cymhleth i’w datblygu a’u rheoli, yn enwedig o ran sicrhau bod profiad y myfyrwyr yn gyfatebol ymysg y sefydliadau perthnasol; fodd bynnag, gallant ddarparu cyfleoedd ardderchog i fyfyrwyr. Mae’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd yn darparu cymorth ac arweiniad ar sefydlu Partneriaethau a Rhaglenni Cydweithredol newydd.

Cynigion y bydd yn rhaid cwblhau Ffurflen Cynnig Rhaglen Ymchwil Newydd ar eu cyfer:

 • Maes pwnc newydd yn y Brifysgol sydd heb raglenni ymchwil perthnasol a enwir ar waith.
 • Cynnig i gyflwyno maes pwnc newydd neu faes pwnc sydd wedi’i ddiwygio’n sylweddol mewn cydweithrediad â phartner.
 • Rhaglen ymchwil newydd a addysgir e.e. Doethuriaeth Broffesiynol neu MRes.

Gweler yr adran ar ddatblygu a chymeradwyo rhaglenni astudio newydd a’r arweiniad penodol ar sefydlu rhaglenni ymchwil newydd yn y Cwestiynau Cyffredin. Yn achos Rhaglenni Cydweithredol, gweler  y Cod Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol.


Camau Gweithredu Gofynnol:
 • Rhaid cwblhau’r Ffurflen Cynnig Rhaglen Ymchwil Newydd
 • Rhaid cysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd ynghylch Rhaglenni Cydweithredol
 • Rhaid cwblhau’r Ffurflen Adroddiad Ymweliad Safle  ynghylch Rhaglenni Cydweithredol
 • Dylech chi geisio cymeradwyaeth gan Bwyllgor Ymchwil y Coleg
 • Rhaid cyflwyno’r cynnig i academicprogrammes@abertawe.ac.uk i’w adolygu. 

 

Datblygu Rhaglen gyda Phartner (Rhaglenni Cydweithredol) | Cam Adolygu >

css.php