Datblygu Rhaglen gyda Phartner (Rhaglenni Cydweithredol)

Mae datblygu rhaglen newydd gyda phartner (neu bartneriaid) y tu allan i’r Brifysgol (yn rhai academaidd neu ddiwydiannol) yn gallu bod yn eithriadol o foddhaus (a gall fod yn broffidiol i’r Brifysgol!), ond mae datblygu, cymeradwyo a rheoli rhaglen o’r fath hefyd yn fwy cymhleth ac yn mynd â mwy o amser, gan ddwyn risg uwch i’r Brifysgol ynghyd â’r potensial ar gyfer gwobr uwch. Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol yn rhoi cymorth ac arweiniad llawn i dimau cynigion a rhaglenni sy’n gweithio ar raglenni cydweithredol neu sy’n dymuno gweithio arnynt, ond ceir crynodeb isod y gellir cyfeirio ato.

Mae datblygu rhaglen newydd gyda Phartner yn dilyn yr un dull yn y bôn â datblygu unrhyw raglen newydd arall (rhaglen a addysgir neu raglen ymchwil), ond bydd yn cynnwys adran arall sy’n canolbwyntio ar adolygu a chymeradwyo’r partner(iaid) yn ogystal â chraffu ar y rhaglen academaidd a’i chymeradwyo. Yn ychwanegol at yr agweddau ar gymeradwyo rhaglen newydd a nodir yn Dylunio, Datblygu a Chymeradwyo Rhaglen Astudio Newydd, rhaid i gynigion gyda phartneriaid cydweithredol gwblhau’r prosesau ychwanegol canlynol hefyd:


Datganiad o Ddiddordeb

Yn y lle cyntaf, gellir sefydlu datganiad o ddiddordeb nad yw’n rhwymo ac sy’n syml yn ceisio archwilio cyfleoedd. Mewn rhai achosion, caiff yr adran hon ei hepgor i sefydlu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan ddibynnu ar amodau a disgwyliadau lleol.


Diwydrwydd Dyladwy ar Bartner(iaid)

Er mwyn sicrhau statws a diogelwch y bartneriaeth a’r cynnig, bydd yr Adran Partneriaethau Academaidd, gyda chymorth gan dimau Cyllid ac Ariannol y Brifysgol yn cynnal diwydrwydd dyladwy ar statws ariannol, cyfreithiol, academaidd a moesegol y partner(iaid) arfaethedig. Ceir gwybodaeth lawn am yr hyn a gaiff ei archwilio o fewn Diwydrwydd Dyladwy yn y Cod Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol.


Adroddiad ar Ymweliad â’r Safle

Ar gyfer unrhyw raglenni cydweithredol newydd (ac ar gyfer unrhyw achosion o ehangu i feysydd pwnc newydd gyda phartneriaid presennol) mae’n ofynnol cwblhau adroddiad ar ymweliad â’r safle. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi tystiolaeth i’r Brifysgol bod yr adnoddau, yr offer, y cyfleusterau, y trefniadau cymorth ac ansawdd yr addysgu yn bodoli a’u bod yn gallu darparu profiad ar gyfer myfyrwyr sydd o leiaf yn cyfateb â’r hyn y byddai myfyrwyr yn ei gael ym Mhrifysgol Abertawe.

I gael gwybodaeth sy’n nodi pwy all gwblhau adroddiadau ar ymweliadau â safleoedd gweler y Cod Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol.


Asesiad Risg

Yn seiliedig ar yr wybodaeth a’r diwydrwydd dyladwy a ddarperir, bydd y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn cwblhau asesiad risg manwl, gan gyfeirio at strategaeth a thîm rheoli risgiau’r Brifysgol i gael cymorth.


Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

Gellir llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyn bod diwydrwydd dyladwy wedi digwydd, ond fel arfer byddai’n cael ei lofnodi wedi i ddiwydrwydd dyladwy cychwynnol ddigwydd i sicrhau bod y Brifysgol wedi gwirio statws y partner arfaethedig. Mewn rhai achosion lle mae bri’r partner yn uchel a’r risg yn isel, gellir cyflymu’r elfen hon. Nid yw Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn rhwymo’n gyfreithiol, felly mae geiriad gofalus yn hollbwysig. Bydd yr Adran Partneriaethau Academaidd yn rhoi cymorth i ddrafftio’r ddogfen hon, gyda thîm cyfreithiol y Brifysgol.


Cytuno ar Faterion Ariannol, Cyfreithiol a Rheoleiddiol

Bydd yr Adran Partneriaethau Academaidd yn cynnal cyswllt rhwng y Coleg/Ysgol, y Gwasanaethau Proffesiynol a phartner(iaid) i sicrhau bod unrhyw a’r holl faterion ariannol, cyfreithiol, rheoleiddiol ac unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud â phrofiad myfyrwyr yn cael eu cadarnhau a’u bod yn eu lle.


Cymeradwyo Partner gan Fwrdd Partneriaethau Gydweithredol

Yn dilyn cwblhau Diwydrwydd Dyladwy, bydd angen i Fwrdd Partneriaethau Cydweithredol y Brifysgol gymeradwyo’r Partner i sicrhau ei fod yn bodloni’r safonau angenrheidiol i gyflwyno rhaglenni gyda neu ar ran Prifysgol Abertawe.


Memorandwm Cytundeb

Y cam cyntaf yw cwblhau a chytuno ar y contract gweithredu yn y Memorandwm Cytundeb, a fydd yn cael ei baratoi gan yr Adran Partneriaethau Academaidd mewn ymgynghoriad â thîm cyfreithiol y Brifysgol.


Cymeradwyo Rhaglenni

Unwaith y mae’r holl gamau wedi cael eu cwblhau, mae’r broses gymeradwyo’n cael ei chynnal yn ôl yr arfer gan y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni.
*Lle bynnag y bo’n bosibl, bydd y gymeradwyaeth sy’n ofynnol gan y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni a’r Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol yn cael ei hintegreiddio trwy ddull cydbwyllgor i liflinio’r broses.


Adolygu Rhaglenni

Mae rhaglenni cydweithredol yn ddarostyngedig i’r un prosesau Adolygu Ansawdd (gan gynnwys Adolygiad Rhaglenni Blynyddol) ag unrhyw raglenni eraill.

Gweler y Cod Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol am ragor o wybodaeth ac arweiniad, a chysylltwch â’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd ar y cyfle cynharaf i gael cymorth arbenigol ychwanegol.


 

< Prosesau Ar Ôl Cymeradwyo | Datblygu neu Ddiwygio Rhaglen Ymchwil >

css.php