Sicrhau Ansawdd ym Mhrifysgol Abertawe


Sicrhau Ansawdd a Safonau drwy gydol Argyfwng Covid-19

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym mis Medi 2020

Diweddarwyd ym mis Rhagfyr 2021

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd wedi parhau i weithredu drwy gydol pandemig Covid-19, gan weithio’n effeithiol ac o bell ers mis Mawrth 2020, a byddwn yn parhau i fabwysiadu ymagwedd frwd a hyblyg at sicrhau a gwella ansawdd, gan adlewyrchu effaith y pandemig ar addysgwyr a chydweithwyr yn y gwasanaethau proffesiynol, heb aberthu safonau.

Wrth i gydweithwyr ymaddasu i’r pandemig, mae rhaglen ailstrwythuro’r cyfadrannau wedi rhoi cymorth gwell i sicrhau ansawdd, ochr yn ochr â’r cyfle i wella prosesau, ac mae’r rhan fwyaf o brosesau sicrhau ansawdd bellach wedi cael eu haddasu i weithredu ‘fel arfer’ cymaint â phosib. Mae Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn parhau i ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â chyfadrannau a myfyrwyr er mwyn sicrhau’r cymorth, yr ymrwymiad a’r gwasanaeth gorau posib.

MAE PROSESAU’R GWASANAETHAU ANSAWDD ACADEMAIDD BELLACH YN GWEITHREDU FEL ARFER:

Mae’r rhan fwyaf o brosesau sicrhau a gwella ansawdd bellach yn gweithredu ‘fel arfer’, drwy gysylltu o bell:

  • Adolygiad Blynyddol Modiwlau
  • Adolygiad Blynyddol Rhaglenni
  • Adolygiadau Ansawdd (a gynhelir o bell) – Eir i’r afael â’r llwyth sydd wedi cronni o ganlyniad i Covid-19 drwy wella ymagweddau at amserlenni
  • Newidiadau i raglenni a modiwlau a materion llywodraethu
  • Dadansoddi canlyniadau arolygon myfyrwyr (israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig)
  • Cynllunio Gweithredu ac Adroddiadau
  • Arholi Allanol (cwblheir pob dyletswydd o bell oni bai fod angen cynnal ymweliad wyneb yn wyneb penodol)
  • Dadansoddi adroddiadau Arholwyr Allanol (israddedig ac ôl-raddedig a addysgir)

Bydd y broses o gymeradwyo a diwygio rhaglenni, drwy’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni a’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni, yn parhau i weithredu ar-lein.

Mae pob pwyllgor a reolir gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn gweithredu ar-lein mewn modd mwy hyblyg sydd fel arall yn normal
Mae cyfranogiad cyfadrannau/ysgolion yn rhoi’r cymorth mwyaf posib i sicrhau ansawdd a materion academaidd eraill ar yr adeg heriol hon.

Phil Maull

Pennaeth y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd


Mae dull Prifysgol Abertawe o Sicrhau a Gwella Ansawdd yn seiliedig ar God Ansawdd Addysg Uwch y DU gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch, ac wedi’i alinio’n llawn â’r Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch a Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru. Mae defnyddio ystod lawn o fertigau allweddol, ac integreiddio elfennau o’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, wedi ein galluogi i greu dull cytbwys, cymesur a seiliedig ar risgiau o sicrhau a gwella ansawdd, sy’n canolbwyntio ar adnabod ble y mae gwelliannau’n ofynnol, a sicrhau bod y rhain yn digwydd.

Mae gan Abertawe hefyd Strwythur Llywodraethu o Bwyllgorau a Byrddau ar lefel Colegau/Ysgolion a’r Brifysgol, a oruchwylir yn y pen draw gan Senedd a Chyngor y Brifysgol.

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd wedi darparu ystod o Godau Ymarfer sydd wedi’u bwriadu i ddarparu fframwaith ar gyfer Sicrhau a Gwella Ansawdd yn effeithiol, gan gefnogi a galluogi staff a myfyrwyr i ymgysylltu’n llawn â darparu profiad o ansawdd da ar gyfer myfyrwyr ar draws pob rhaglen ac ar bob lefel astudio. Mae’r Codau Ymarfer wedi’u bwriadu i ddarparu trosolwg gryno o brosesau allweddol, ynghyd â chwestiynau cyffredin mwy manwl, gan ddarparu dull cam wrth gam o sicrhau ansawdd yn effeithiol.


Mesur Ansawdd: Gwneud y defnydd gorau o ddata

Er ei bod yn hanfodol peidio â cholli golwg ar y gwerth cynhenid mewn data ansoddol, sgyrsiau ac ymgysylltu uniongyrchol, rydym wedi ailadeiladu ein prosesau ansawdd fel eu bod yn cael eu goleuo gan ddata, ac wedi’u halinio â strategaeth a phroses cynllunio busnes y Brifysgol, gan gredu bod rhaid i sicrhau ansawdd fod yn rhan annatod o lwyddiant y Brifysgol fel busnes. Gan fod Prifysgolion bellach yn cael eu mesur a’u gosod mewn trefn restrol a hynny’n gyhoeddus, dyma ble’r ydym yn cymryd ciw ar gyfer y setiau data, i sicrhau bod rhaglenni a meysydd pwnc yn cael eu meincnodi yn erbyn grwpiau cystadleuwyr cenedlaethol. O ganlyniad, mae ein proses Adolygu Ansawdd integredig yn arbennig yn gwneud defnydd llawn o setiau data allweddol, a’r rheiny wedi’u halinio’n bennaf â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ansawdd a data Tablau Cynghrair.

Mae’r dull hwn yn ein galluogi i wneud penderfyniadau a oleuir gan ddata ac sy’n seiliedig ar risgiau ynghylch ble i dargedu cymorth a gwelliant yn fwyaf effeithiol, i ddarparu’r profiad gorau posibl ar gyfer myfyrwyr, gan sicrhau ein bod yn gallu cyflawni’r broses fwyaf effeithlon ac uchaf ei heffaith sy’n bosibl.


< Tîm Gweithrediadau a Chymorth | Codau Ymarfer >

css.php