Cam Cymeradwyo

Craffu ar Raglenni

Unwaith y bydd y ddogfen gynnig wedi’i chwblhau, ei hadolygu a’i chymeradwyo, gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/Ysgol, a’i chyflwyno, bydd yn destun craffu cychwynnol gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd cyn iddi gael ei chyflwyno i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni (PAC). Ni chyflwynir cynigion i’r Pwyllgor eu hadolygu oni bai eu bod yn gyflawn a’u bod yn bodloni safonau’r Brifysgol. Caiff y cynigion hynny nas ystyrir eu bod yn gyflawn eu dychwelyd i’r Coleg/yr Ysgol ac ni chânt eu cyflwyno ar gyfer y cam cymeradwyo.

Mae’r broses hon yn cymryd amser, felly bydd angen cyflwyno fersiwn derfynol Cynllun Cyflwyno’r Rhaglen, sy’n nodi’r amserlen ar gyfer datblygu, o leiaf bedair wythnos cyn eich cyfarfod dynodedig â’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni. Drwy arddel yr ymagwedd hon, gall y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd sicrhau bod cynnig rhaglen yn debygol o gael ei gymeradwyo’n llwyddiannus a hefyd, gall hyn sicrhau bod y Pwyllgor, y Prif Adolygydd, y Myfyrwyr sy’n Aelodau, y Cyflogwyr a’r Arbenigwyr Pwnc Allanol dderbyn cynigion gyda digon o amser i’w hadolygu a chraffu arnynt. Dylai’r cyfnod hwn fod o leiaf bythefnos.

Cymeradwyo Rhaglenni

Unwaith y bydd y cynnig wedi bodloni’r cam craffu cychwynnol a gynhelir gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, bydd y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni (gan gynnwys yr Arbenigwr Pwnc Allanol, y Cyflogwyr a’r Myfyrwyr), wedi’u harwain gan adroddiad y Prif Adolygydd a’r Arbenigwr Pwnc Allanol, yn adolygu’r cynnig. Pennir dyddiad cyfarfod penodol y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni yn y Cynllun Cyflwyno Rhaglenni ac ni chaiff ei newid fel arfer heb gyfiawnhad a rhybudd digonol. Gwahoddir y Tîm Cynnig i fod yn bresennol a darparu eglurder pellach angenrheidiol ynghylch  cynnig y rhaglen (hysbysir am yr amser a’r lleoliad drwy e-bost ymlaen llaw). Os yw’r Pwyllgor yn fodlon ar y cynnig, bydd yn cymeradwyo’r rhaglen ar ran y Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd, a fydd yn cadarnhau’r canlyniad ar gyfer y Senedd.

Deilliannau

Gall y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni nodi amodau cymeradwyo lle mae’r problemau a nodwyd yn golygu nad yw’r cynnig yn ddigonol i’r rhaglen gael ei chymeradwyo’n uniongyrchol ac mae’n rhaid ymdrin â’r rhain o fewn mis i benderfyniad gael ei wneud. Fel arall, mewn achosion lle mae’r Pwyllgor wedi’i argyhoeddi bod y problemau’n cael eu trin, gall y Pwyllgor ddewis i gysylltu ategiadau â chymeradwyo; nid yw hyn yn achosi oedi wrth gymeradwyo, ond mae’n rhaid i’r Tîm Cynnig ymdrin â hwy o fewn y dyddiad cau a bennir, ac fel arfer, cyn i’r rhaglen gael ei chyflwyno. Bydd y Pwyllgor hefyd yn nodi argymhellion ar gyfer gwelliannau ychwanegol, ynghyd â meysydd ymarfer effeithiol, a gânt eu casglu a’u rhannu ag Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe. Mewn achosion prin lle nad yw cynigion rhaglenni’n bodloni’r safonau angenrheidiol, ni fydd y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cynnig a chaiff hwn ei ddychwelyd i’r Coleg/Ysgol i’w ddatblygu ymhellach.

Proses Ôl-gymeradwyo

Ar ôl i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni gymeradwyo’r cynnig, dylai’r Tîm Cynnig ymgymryd â chyfres o weithgareddau y mae angen eu cwblhau cyn i’r rhaglen gael ei lansio a chyn i fyfyrwyr gael eu derbyn. Hefyd, bydd y Brifysgol yn ymgymryd â nifer o brosesau ôl-gymeradwyo i sefydlu’r rhaglen yn y sefydliad (gan gynnwys codau llwybr ac UCAS lle y bo’n briodol) ac yn hysbysu’r holl bartïon perthnasol.

Cam Cymeradwyo’r broses o ran Egwyddor Arweiniol 6 ar gyfer Llunio a Datblygu Cyrsiau fel yr amlinellir yn y Cyngor a’r Arweiniad sy’n gysylltiedig â Chôd Ansawdd ASA y DU.


Camau Gweithredu sy’n Ofynnol:
  • Bod yn bresennol yng Nghyfarfod y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni
  • Darparu Ymateb i’r Amodau/Cadarnhadau/Argymhellon erbyn y terfyn amser a bennwyd
  • Rhaid bodloni ategiadau sy’n gysylltiedig â chymeradwyo
  • Gwneud unrhyw addasiadau i’r cynnig a nodir mewn Amodau/Cadarnhadau erbyn y terfyn amser a bennwyd ac ailgyflwyno’r cynnig.

< Y Cam Datblygu | Prosesau Ar Ôl Cymeradwyo >

css.php