Diwygio Rhaglen Astudio Bresennol

Disgwylir i Gyfarwyddwyr Rhaglenni adolygu eu rhaglenni a’u modiwlau’n barhaus, drwy’r broses Adolygiad Blynyddol o Raglenni yn benodol, i sicrhau eu bod yn parhau i fodloni datganiadau Meincnod yr ASA, cyflwyno addysgu dwys-ei-ymchwil a ysgogir gan arfer a bodloni disgwyliadau cynyddol myfyrwyr.

O bryd i’w gilydd, bydd angen mwy o newidiadau mawr i sicrhau bod rhaglenni’n parhau i fod yn gyfredol, recriwtio nifer mawr o fyfyrwyr a diwallu anghenion y farchnad; neu, gall fod angen eu diwygio ar sail amodau newidiol yn y sefydliad, y sector neu’r farchnad.

I sicrhau ymagwedd gymesur, ac a arweinir gan welliant, at sicrhau ansawdd rhaglenni presennol yn barhaus, mae’r Brifysgol wedi adolygu’r broses ar gyfer diwygio rhaglenni presennol. Erbyn hyn, dilëwyd yr ymagwedd flaenorol, a ofynnodd am gymeradwyaeth lle ‘newidiwyd 25% o’r rhaglen’, ac fe’i disodlwyd ag ymagwedd sy’n canolbwyntio ar feysydd a allai effeithio ar natur y rhaglen.

Mewn rhai achosion, gellir defnyddio rhaglenni presennol fel sail ar gyfer rhaglen newydd sbon; er enghraifft, creu rhaglen Ymarfer Parafeddygol Uwch gan ddefnyddio rhaglen Ymarfer Nyrsio Uwch. Wrth wneud y diwygiadau mawr hyn, gellir defnyddio agweddau ar y broses uchod ar gyfer rhaglenni newydd ynghyd â’r broses ddiwygio yn yr adran hon. Dylech chi gysylltu â’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd i gael rhagor o gyngor ar hyn.

Gellir diweddaru, gwella neu newid rhaglenni presennol drwy’r broses Diwygio Rhaglen Bresennol. Mae’n hanfodol trafod yr holl newidiadau arfaethedig â myfyrwyr yn ystod y cam llunio i wneud yn siŵr y gallant helpu i lunio gwelliannau i’r rhaglen.

Mae’r agweddau canlynol yn cynnwys newid ‘sylweddol’ i raglen y bydd yn rhaid i’r Brifysgol eu cymeradwyo, fel arfer, drwy’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni.


Cymeradwyaeth ar Lefel y Brifysgol
 • Newidiadau i deitl rhaglen;
 • Newidiadau i’r lleoliad cyflwyno;
 • Ychwanegu partner cyflwyno;
 • Newidiadau i ddull cyflwyno (e.e. o bell, ar-lein, rhan-amser);
 • Newidiadau i hyd y rhaglen;
 • Newidiadau i’r llwyth credyd;
 • Newidiadau i strwythur y rhaglen;
 • Ychwanegu blwyddyn neu semester dramor neu mewn diwydiant;
 • Newidiadau sylweddol i Ddeilliannau Dysgu’r Rhaglen;
 • Newidiadau i fodiwlau craidd neu fodiwlau gorfodol;
 • Newidiadau cyffredinol sylweddol i’r Strategaeth Asesu ac Adborth (e.e. newid i asesu ar lefel rhaglen);
 • Newidiadau i fodiwlau dysgu annibynnol ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir;
 • Ychwanegu neu newid cymwysterau ymadael;
 • Ychwanegu dyfarniadau dros dro y gellir cyflwyno cais ar eu cyfer (e.e. Cert HE, Dip HE, PgCert, PGDip, M Phil);
 • Gwneud modiwlau’n rhai ‘unigol’ yr ymgymerir â hwy gan ddysgwyr proffesiynol – mae hwn yn gofyn am broses gymeradwyo ar wahân a reolir gan y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd;
 • Addasu’n brentisiaeth uwch neu’n radd brentisiaeth;
 • Ychwanegu blwyddyn sylfaen (lefel 3).

Cymeradwyaeth gan y Coleg/Ysgol
 • Newidiadau i deitlau neu godau modiwlau;
 • Newidiadau i’r modiwlau dewisol sydd ar gael;
 • Newidiadau i ddeilliannau dysgu modiwlau;
 • Newidiadau i ddulliau asesu modiwlau;
 • Newidiadau i fap y cwricwlwm o ganlyniad i unrhyw rai o’r newidiadau uchod;
 • Newidiadau i’r strategaeth asesu ac adborth o ganlyniad i unrhyw rai o’r newidiadau uchod;
 • Newidiadau i eiriad manylebau’r rhaglen nad ydynt yn newid hanfod y rhaglen.

Os nad ydych yn siŵr a all y Coleg/Ysgol gymeradwyo’r newidiadau rydych yn eu hawgrymu, neu y bydd angen i’r Brifysgol eu cymeradwyo, e-bostiwch academicprogrammes@abertawe.ac.uk a gallwn eich tywys drwy’r broses fwyaf priodol ac effeithlon.


Actions Required:
 • Dylech chi drafod newidiadau arfaethedig â myfyrwyr presennol
 • Rhaid penderfynu a oes angen i’r Brifysgol gymeradwyo’r newidiadau
 • Rhaid cwblhau’r Ffurflen Diwygio Rhaglen Bresennol
 • Rhaid diweddaru manyleb y rhaglen a ffurflenni pro forma’r modiwlau, gan gynnwys newidiadau i fap y cwricwlwm a’r strategaeth asesu
 • Dylech chi geisio cymeradwyaeth gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/Ysgol
 • Rhaid cyflwyno’r cynnig i academicprogrammes@abertawe.ac.uk i’w gymeradwyo

Gweler y Cwestiynau Cyffredin ynghylch Diwygio Rhaglenni Presennol i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad.


< Cam Adolygu | Gohirio Rhaglen neu Dynnu Rhaglen yn ôl >

css.php